Gå direkt till innehållet
Meny

Pappersanmälan om befullmäktigande för styrelse

Du kan lämna in din ändringsanmälan om befullmäktigande för styrelse också på nätet i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare och i regel billigare än att använda pappersblankett. Läs mer om hur du anmäler ett befullmäktigande för styrelse på nätet.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om och strykning av befullmäktigande för styrelse kostar 280 euro.

Avgiften på 280 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när dessa anmäls med samma anmälan.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13.

På bilageblankett 13 i fältet "Bemyndiganden" (sidan 6) kryssa för det befullmäktigande som anmälan gäller och ange datumet för den bolagsstämma som fattade beslut om befullmäktigandet. Ange också exakt det datum då befullmäktigandet upphör att gälla, om befullmäktigandet inte gäller tills vidare.

I fråga om ett befullmäktigande för aktieemission eller emission av optionsrätter ska du dessutom ange hur många aktier som högst kan emitteras med stöd av befullmäktigandet.

I fråga om ett befullmäktigande för fondförhöjning ange också maximibeloppet för ökning av aktiekapitalet.

Läs först anvisningarna för att fylla i blankett Y4.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB).

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor till anmälan

Bifoga till din anmälan kvittot på betald behandlingsavgift och en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
Obs! Se till att du inte bifogar handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Hur länge gäller ett befullmäktigande?

Om inte något annat bestäms i befullmäktigandet, gäller det tills vidare. I publika aktiebolag är giltighetstiden dock högst fem år, med undantag av befullmäktigande för fondförhöjning.
Om bolagsstämman har beslutat att befullmäktigandet gäller en kortare tid, ange ett exakt datum för giltighetstidens utgång. "Till slutet av nästa bolagsstämma" fastställer inte befullmäktigandets giltighetstid på ett tillräckligt exakt sätt.

Ett nytt befullmäktigande för aktieemission, emission av optionsrätter eller fondförhöjning upphäver ett tidigare motsvarande befullmäktigande, om inte något annat beslutas.

Om ett tidigare motsvarande befullmäktigande fortsätter att gälla, kom ihåg att ange detta på blankett 13.

Lämna in en anmälan för avregistrering av ett befullmäktigande i följande situationer:

  • befullmäktigandet gäller inte längre, och alla styrelsebeslut som fattats med stöd av befullmäktigandet har anmälts till handelsregistret, eller
  • befullmäktigandet har återkallats.


Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024