Gå direkt till innehållet
Valikko

Optionsbeslut och registrering av aktier på pappersblanketter

Om möjligt lämna in din anmälan om optionsrätter, ett konvertibelt lån och andra särskilda rättigheter genom att använda Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare än att använda pappersblanketter. Läs mer om e-anmälan.

Vad kostar pappersanmälan?

Anmälan om beslut om emission av optionsrätter (optionsbeslut) kostar 435 euro.

Registrering av nya aktier kostar 295 euro.

Avgifterna täcker även andra ändringar i samma eller lägre avgiftsklass. Till exempel med avgiften för anmälan om optionsbeslut (435 euro) kan du också anmäla ett aktieemissionsbeslut, nya aktier och en ökning av aktiekapitalet för registrering. Observera dock att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma (115 euro/bifirma).

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13.

Läs först anvisningarna för att fylla i blankett Y4.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13.Öppnas i en ny flik

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad ska jag ange på bilageblankett 13?

Fas I: Optionsbeslut

Ange följande under "I Beslut" på sidan 5 på bilageblankett 13:

 • datum för beslutet
 • antal eller maximiantal aktier enligt aktieslag vilka emitteras på grund av optionsrätter.

Fas II: Registrering av nya aktier och eventuell ökning av aktiekapitalet

Ange följande under "II Nya aktier/en ökning som grundar sig på optionsrätter eller andra särskilda rättigheter anmäls för registrering" på sidan 5 på bilageblankett 13:

 • antal emitterade nya aktier enligt aktieslag
 • totalt antal aktier enlig aktieslag efter ökningen
 • belopp med vilket aktiekapitalet ökas och aktiekapitalet efter ökningen
 • beslut som de emitterade aktierna grundar sig på.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Fas I: Optionsbeslut

Bifoga följande handlingar:

 • kvitto på betald behandlingsavgift
 • kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Styrelsen kan besluta om ärendet med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Läs mer om bemyndigande av styrelsen.

Fas II: Registrering av nya aktier och eventuell ökning av aktiekapitalet

Bifoga följande handlingar:

 • kvitto på betald behandlingsavgift
 • styrelsens och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid emission av aktier. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13.
 • revisorns intyg om att aktiebolagslagens bestämmelser om betalning av aktier har iakttagits. Ett särskilt fält för intyget finns på bilageblankett 13.
 • annan redogörelse för betalning av aktier, om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor.
Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.

Om ökningen har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara revisorns redogörelse för övergången av egendom. Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten.
 • revisorns yttrande, om aktien har betalats med apportegendom.

Ytterligare information

Om det framgår att emissionen kommer att omfatta färre optionsrätter eller andra särskilda rättigheter eller aktier än det i beslutet angivna maximiantalet, kan ändringen anmälas för registrering (se 10 kap. 4 § 2 mom. i aktiebolagslagen).

Ändring av villkor

Om villkoren för optionsrätter eller andra särskilda rättigheter ändras, ska bolaget anmäla till handelsregistret sådan ändring som medför en ändring i de i registret antecknade uppgifterna. Övriga ändringar i villkoren behöver inte anmälas, men om bolaget vill kan det anmäla dem till handelsregistret.

Det finns ett särskilt fält på bilageblankett 13 för anmälan att villkoren för optionsrätter eller andra särskilda rättigheter har ändrats.

Avregistrering av optioner eller andra särskilda rättigheter

Optionsrätter, ett konvertibelt lån eller annan särskild rättighet kan helt strykas ur handelsregistret, även om bolaget inte har anmält aktier för registrering. Detta är möjligt om det till exempel på grund av att omständigheterna har ändrats är uppenbart att nya aktier inte längre kommer att tecknas.

Det finns ett särskilt fält på bilageblankett 13 för avförande av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter ur registret.

Vad kostar det att anmäla ändring av ett optionsbeslut eller avregistrering?

Pappersanmälan kostar 295 euro.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.08.2021