Gå direkt till innehållet
Meny

Flyttning av aktiebolagets hemort till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Ett finländskt aktiebolag kan flytta sin hemort till en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Se staterna som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur lämnar jag in anmälan?

Faserna för flyttning av hemorten är anmälan om flyttningsplan, ansökan om kallelse och anmälan om verkställande av flyttningen.

 1. Lämna in en anmälan om flyttningsplan
 2. Lämna in en ansökan om kallelse
 3. Lämna in en anmälan om verkställande av flyttning

Lämna in anmälningarna på webb- eller pappersblankett.

Fas 1: Anmälan om flyttningsplan

Vid flyttning av hemorten är den första fasen att anmäla en flyttningsplan till handelsregistret. Samtidigt kan du också lämna in en ansökan om kallelse på borgenärerna.

Det bolag som flyttar ska upprätta en skriftlig flyttningsplan, som ska dateras och undertecknas. Dessutom ska det bolag som flyttar upprätta ett meddelande till aktieägarna, borgenärerna och arbetstagarna eller företrädarna för arbetstagaren om att dessa skriftligen kan överlämna anmärkningar om flyttningsplanen till bolaget. Styrelsen för det bolag som flyttar ska i vissa fall för aktieägarna och arbetstagarna eller företrädarna för arbetstagaren upprätta en redogörelse, som ska redogöra för och motivera rättsliga och ekonomiska aspekter i flyttningen av hemorten, såsom konsekvenserna för den framtida affärsverksamheten och konsekvenserna för aktieägarna och arbetstagarna.

Lämna in anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13. Ange den första fasen för flyttningen av hemorten på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / ska avföras ur registret".

Öppna: Blankett Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB).

Fas 2: Ansökan om kallelse

Vid flyttning av hemorten är den andra fasen att ansöka om kallelse på borgenärerna. Ansökan om kallelse ska lämnas in av det bolag som flyttar.

Ansök om kallelse på borgenärerna inom en månad från det att flyttningsplanen har registrerats hos handelsregistret. I praktiken kan du lämna in anmälan om flyttningsplanen (den första fasen) och ansökan om kallelse (den andra fasen) samtidigt. Flyttningen av hemorten förfaller om ansökan om kallelse inte lämnas in inom en månad från registreringen av flyttningsplanen.

Ansök om kallelsen på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / ska avföras ur registret".

Fas 3: Anmälan om verkställande av flyttning av hemorten

Vid flyttning av hemorten är den tredje fasen att anmäla verkställandet av flyttningen av hemorten.

I det bolag som flyttar beslutar bolagsstämman om flyttning av hemorten. Beslutet ska fattas inom fyra månader från registreringen av flyttningsplanen, vid äventyr att flyttningen av hemorten förfaller.

Det bolag som flyttar ska ansöka om tillstånd hos PRS för verkställandet av flyttningen av hemorten. Ansökan om verkställighetstillståndet ska lämnas in inom sex månader från flyttningsbeslutet, vid äventyr att flyttningen förfaller. För att bevilja tillståndet förutsätts det att ansökan av det finländska bolag som flyttar om verkställande av flyttning av hemorten godkänns i föregripande tillsyn. PRS ska utföra den föregripande tillsynen för att undersöka att alla förfaranden och formaliteter har ordnats eller slutförts i Finland och att flyttningen av hemorten inte verkställs i ett missbruks- eller bedrägerisyfte.

I den föregripande tillsynen undersöker PRS på basis av ansökans handlingar att flyttningen av hemorten är lagenlig. Dessutom begär PRS en fullgöranderapport av Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen. Rapporten begärs om det bolag som flyttar och dess ansvarspersoner samt förmånstagare.

Lämna in anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13. Ange verkställandet av flyttningen av hemorten på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / ska avföras ur registret".

Öppna: Blankett Y4 och bilageblankett 13. (pdf, 0.3 MB)

Gå till webblanketten ”Anmälan till handelsregistret”.Öppnas i en ny flik

Vilka bilagor behövs?

Fas 1:

 • Kvitto på behandlingsavgift
 • Flyttningsplan
 • Meddelande om framförande av anmärkningar
 • Styrelsens redogörelse
  • Den redogörelse som är avsedd för aktieägare behöver inte upprättas, om alla aktieägare i bolaget har kommit överens om att avstå från det. Den redogörelse som är avsedd för arbetstagare behöver inte upprättas, om det bolag som flyttar och dess dottersamfund inte har andra arbetstagare än de som hör till styrelsen.
 • Yttrande av en revisor eller en rapport av en annan oberoende sakkunnig

Fas 2:

 • Kvitto på ansökningsavgift

Fas 3:

 • Kvitto på behandlingsavgift
 • Flyttningsbeslut
 • Uppgifter från flyttningsplanen
 • Uppgifter från styrelsens redogörelse till aktieägare och arbetstagare
 • Uppgifter från yttrandet av en revisor eller en rapport av en annan oberoende sakkunnig
 • Eventuella anmärkningar om flyttningsplanen av aktieägare, borgenärer eller arbetstagare
 • Försäkran av det finländska bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har följts vid flyttningen av hemorten
 • Intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att meddelandena har sänts till den i kallelsen nämnda bolagets borgenärer

Obs! Bifoga inte handlingar med personbeteckningar eller hemadresser till anmälan.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om flyttningsplanen kostar 240 euro. 

Ansökan om kallelse kostar 180 euro. 

Anmälan om verkställande av flyttningsplanen kostar 500 euro. 

Vem undertecknar?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören för det bolag som flyttar. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om flyttning av hemorten till ett annat EES-land finns i 17 a kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024