Gå direkt till innehållet
Meny

Fortsatt näringsverksamhet och överlåtelse av företagsinteckning

När en enskild näringsidkare överlåter sin näringsverksamhet och all egendom som hör till den till en annan enskild näringsidkare, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, kan företagsinteckningens giltighet och den förmånsrätt som den medför förbli oförändrad, om

 • ingen företagsinteckning har fastställts i förvärvarens egendom (förvärvare = den som fortsätter näringsverksamheten)
 • det förvärvande bolaget är registrerat i handelsregistret, och
 • förvärvaren meddelar företagsinteckningsregistret inom tre månader från överlåtelsen att han kommer att fortsätta överlåtarens näringsverksamhet.

Anmälan

När du som förvärvare ska fortsätta en annans näringsverksamhet, ska du lämna in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) en fritt formulerad skriftlig anmälan som innehåller:

 • anmälarens, dvs. förvärvande företagets namn, FO-nummer, adress och telefonnummer
 • eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
 • det överlåtande företagets namn och FO-nummer
 • meddelande om din avsikt att fortsätta det överlåtande företagets näringsverksamhet
 • begäran att företagsinteckningarna överlåts till anmälaren
 • datum och underskrift (av anmälaren eller ombudet).

Bilagor

 • styrkt överlåtelsehandling av vilken framgår att näringsverksamheten och all egendom som hör till den ska överlåtas
 • ursprungliga intecknade pantskuldebrev med inteckningsbevis
 • inteckningsinnehavarnas medgivande till överlåtelse av företagsinteckningarna
 • fullmakt, om ombudet undertecknar anmälan (antingen en blankofullmakt i original eller en individualiserad fullmakt som styrkt kopia).

Avgift

 • 200 euro

Tidsfrist

 • Du ska göra anmälan inom tre månader från överlåtelsen. Överlåtelsen anses gjord på dagen för undertecknande av överlåtelsehandlingen om inte annan tidpunkt har angivits i överlåtelsehandlingen.

Anmälan kan skickas per post eller lämnas in på PRS kundtjänst.

Tips

 • Vi gör inga anteckningar i pantskuldebreven om överlåtelse av inteckningar. Vi fogar dock ett nytt inteckningsbevis till pantskuldebreven som anger den registrerade ändringen.
 • Om du ämnar fortsätta näringsverksamheten direkt som aktiebolag, ska du söka om åtagande av inteckning eller döda inteckningen, och vid behov ansöka om nya företagsinteckningar för aktiebolaget.
 • Om näringsverksamheten överförs till ett öppet bolag eller kommanditbolag som har grundats, ska det nya bolaget vara infört i handelsregistret innan överlåtelse av inteckningen kan anmälas för registrering. Den enskilda näringsidkaren som har överlåtit sin näringsverksamhet kan lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret först efter att företagsinteckningarna har överlåtits.

Observera att det nya bolaget inte får registrera det överlåtande företagets företagsnamn (firma) i handelsregistret. Om du vill att bolaget som fortsätter näringsverksamheten ska fortsätta under samma namn ska du antingen

Utskriftsversion Uppdaterad 22.07.2021