Gå direkt till innehållet
Meny

Fortsatt näringsverksamhet och överlåtelse av företagsinteckning

När en enskild näringsidkare överlåter sin näringsverksamhet och all därtill hörande egendom till en annan enskild näringsidkare, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, kan företagsinteckningens giltighet och den förmånsrätt som den medför förbli oförändrad, om

 • inga företagsinteckningar har fastställts i förvärvarens (den som fortsätter näringsverksamheten) egendom
 • det förvärvande företaget är registrerat i handelsregistret, och
 • förvärvaren meddelar företagsinteckningsregistret inom tre månader från överlåtelsen att hen kommer att fortsätta överlåtarens näringsverksamhet.

Anmälan

När du som förvärvare ska fortsätta en annans näringsverksamhet, ska du lämna in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) en fritt formulerad skriftlig anmälan som innehåller:

 • anmälarens, dvs. förvärvande företagets namn, FO-nummer, adress och telefonnummer
 • eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
 • det överlåtande företagets namn och FO-nummer
 • meddelande om du ämnar fortsätta det överlåtande företagets näringsverksamhet
 • begäran att företagsinteckningarna överlåts till anmälaren
 • datum och underskrift (anmälan undertecknas av anmälaren eller av en person som hen har befullmäktigat).

Bilagor

 • styrkt överlåtelsehandling av vilken det framgår att näringsverksamheten och all därtill hörande egendom ska överlåtas
 • intecknade pantskuldebrev i original med inteckningsbevis
 • inteckningshavarnas samtycke till överlåtelse av företagsinteckningarna
 • fullmakt, om anmälan är undertecknad av ett ombud (en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt).

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är 200 euro. Vi fakturerar behandlingsavgiften när vi har behandlat ärendet. För faktureringen tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro.

Tidsfrist

Du ska lämna in anmälan inom tre månader från överlåtelsen. Överlåtelsen anses ha ägt rum den dag då överlåtelsehandlingen undertecknades om inte någon annan tidpunkt har angivits i överlåtelsehandlingen.

Hur lämnar jag in ansökan till PRS?

Skicka undertecknad anmälan med bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Företagsinteckningsregistret
00091 PRH

Du kan också

 • lämna in anmälan med bilagor i vår besökskundtjänst i Helsingfors. Gå till kundtjänstens kontaktuppgifter.
 • skicka ansökan, kopior av pantskuldebrev samt eventuella andra bilagor till: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi.

Obs! Om du skickar din ansökan per e-post, skickar vi anvisningar och en färdigt ifylld blankett för att lämna in pantskuldebreven i original till oss. Du får anvisningarna och blanketten per e-post efter att vi har tagit din ansökan upp till behandling.

Tips

 • Vi gör inga anteckningar i pantskuldebreven om överlåtelse av inteckningar. Vi bifogar ett nytt inteckningsbevis till pantskuldebreven som anger den registrerade ändringen.
 • Om du ämnar fortsätta näringsverksamheten direkt som aktiebolag, ska du söka om åtagande av inteckning eller döda inteckningen, och vid behov ansöka om nya företagsinteckningar för aktiebolaget.
 • Om näringsverksamheten överförs till ett öppet bolag eller kommanditbolag som har grundats, ska det nya bolaget vara infört i handelsregistret innan överlåtelse av inteckningen kan anmälas för registrering. Den enskilda näringsidkaren som har överlåtit sin näringsverksamhet kan lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret först efter att företagsinteckningarna har överlåtits.

Observera att det nya bolaget inte får registrera det överlåtande företagets företagsnamn (firma) i handelsregistret. Om du vill att bolaget som fortsätter näringsverksamheten ska fortsätta under samma namn ska du antingen

 1. ändra namnet på det överlåtande företaget och anmäla det till handelsregistret på samma gång som du lämnar in det nya företagets etableringsanmälan, eller
 2. anmäla det nya företagets namnändring på samma gång som du lämnar in en nedläggningsanmälan för det överlåtande företaget.
Utskriftsversion Uppdaterad 15.05.2024