Gå direkt till innehållet
Meny

Överlåtelse av inteckning

Ansökan kan lämnas in om näringsidkaren har överlåtit sin näringsverksamhet och all tillhörande inteckningsbar egendom på en förvärvare som åtar sig inteckningen. Det förutsätts att innehavarna av de företagsinteckningar som fastställts i den överlåtna egendomen och förvärvarens egendom ger sitt samtycke till detta och avtalar om inteckningarnas inbördes förmånsrätt. Ansökan ska lämnas in till företagsinteckningsmyndigheten inom tre månader från egendomens överlåtelse.

Sökande är den näringsidkare som åtar sig inteckningen och som ska vara införd i handelsregistret.

Ange i ansökan

  • sökandes och eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
  • firma och företags- och organisationsnummer av både den näringsidkare som åtar sig egendomen och den näringsidkare som har överlåtit egendomen
  • uppgifter om de företagsinteckningar som ska åtas (dagen för fastställade an inteckningen, ärendenummer och uppgifter om pantskuldebrev).

Ansökan ska dateras och undertecknas av sökanden eller av honom skriftligen befullmäktigat ombud.

Bifoga till ansökan

  • styrkt överlåtelsehandling
  • pantskuldebreven i original med inteckningsbevis
  • inteckningsinnehavarens medgivande och avtal om inteckningarnas inbördes förmånsrätt
  • de pantskuldebrev i original vars ställning den avtalade förmånsrätten påverkar
  • fullmakt om ansökan är undertecknad av ombud
  • i fråga om aktiebolag styrelsens beslut om åtagande av företagsinteckning

Ansökningsavgiften är 200 euro.

Ansökan kan sändas per post eller lämnas in personligen till Patent- och registerstyrelsens kundtjänst.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.07.2021