Marknadsstrukturen inom revisionsbranschen i Finland 2021

Antal revisorer

Enligt revisionsregistret arbetade 1 320 fysiska personer som revisorer i Finland 30.6.2021 (1 381 personer år 2018). Jämfört med marknadsuppföljningsrapporten från år 2018 minskade antalet revisorer med 61 personer. Enligt revisionssammanslutningarnas uppgifter är 845 personer anställda hos en revisionssammanslutning (818 personer år 2018) och resten, 475 revisorer, arbetar utanför revisionssammanslutningar (563 personer år 2018).

Bild 1. Antal revisorer 2018 och 2021


En stor del av de anställda revisorerna är i tjänst hos de största revisionssammanslutningarna i Finland. Antalet anställda hos dessa fördelade sig enligt uppgifter från revisionssammanslutningarna så här:

Sammanslutning 2018 2021 Ändring
BDO 68
79
11
Deloitte
48
48
0
EY 118 101 -17
Grant Thornton
19 26 7
KPMG 151 185 34
Nexia 21 17 -4
PwC 186
146
-40
Övriga 207
243 36

Tabell 1. Antal revisorer per sammanslutning 2018 och 2021


Jämfört med föregående marknadsutredning från år 2018 har antalet revisorer ökat mest på KPMG och minskat på PwC. (Tabell 1. Antal revisorer per sammanslutning 2018 och 2021)

Antal revisioner

Enligt de anmälningar om tillsynsuppgifter som kommit in till PRS revisionstillsyn utförs ca 122 000 lagstadgade revisioner och ges lika många revisionsberättelser varje år i Finland. I ovan nämnda siffra ingår också lagstadgade revisioner av offentliga sammanslutningar.

Utifrån anmälningarna om tillsynsuppgifter utför revisionssammanslutningar merparten, det vill säga 76 000, av revisionerna och övriga cirka 46 000 revisioner.

Ungefär 3 procent av de lagstadgade revisionerna är så kallade delade uppdrag där man utöver revisorn har valt åtminstone en annan revisor.

Bild 2. Antal revisioner 2021


Uppdragen inom lagstadgade revisioner fördelas enligt anmälningarna om tillsynsuppgifter på de största revisionssammanslutningarna enligt följande:

Sammanslutning 2018 2021 Ändring
BDO 5 805
7 770
1 965
EY 8 359
9 033
674
Deloitte 724 913 189
Grant Thornton
2 503
2 538
38
KPMG
20 232
11 941
1 709
Nexia
3 456
2 993
-463
PwC
8 522
5 124
-3 398
Övriga
36 990
35 857
-1 133

Tabell 2. Antal revisioner per sammanslutning 2018 och 2021

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2022