Publikationer

Audit Committee Event September 20 2019

Presentations from the Audit Committee Event  (pdf, 1,81 Mb)

Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2016-2018

År 2017 redde vi ut vilka särskilt betydelsefulla områden revisorerna för börsnoterade bolag rapporterade om i de första nya revisionsberättelserna. År 2018 följde vi hurdana ändringar som skett i rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden jämfört med förra året. Nu har vi följt hurdana ändringar som skett i rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden jämfört med de två föregående åren.

Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag (pdf, 0,29 Mb)

Sammanfattning om revisionskvalitetsdagarna 2018

År 2018 anordnade vi två revisionskvalitetsdagar: den 7 september och den 23 november. Nedan följer en sammanfattning av de ämnen som behandlades under revisionskvalitetsdagarna och de diskussioner som uppstod kring ämnena. Ämnena som behandlades var i stort sett desamma vid båda evenemangen.

Revisionskvalitetsdagarna hösten 2018 - sammanfattning (pdf, 0,25 Mb)

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2018

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat sin årsrapport om kvalitetsgranskningarna 2018. Rapporten redogör för resultaten och de viktigaste observationerna.

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2018 (pdf, 0,75 Mb)

Riskbedömning av bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism

PRS revisionstillsyn har utarbetat detta dokument som en sådan övervakarspecifik riskbedömning som avses i 2 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, lagen om penningtvätt). Riskbedömning av bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism (pdf, 0,05 Mb)

Årsrapport om undersökningsärenden

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat revisionstillsynens årsrapport om undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning för 2017 och 2018. I årsrapporten redogör vi för iakttagelser och slutsatser beträffande undersökningsärenden. Dessutom granskar vi de förändringar som iakttagits i fråga om undersökningsärenden.

De nyaste årsrapporterna om undersökningsärenden finns att läsa här.

Äldre årsrapporter:

Årsrapport om undersökningsärenden 2018 (pdf, 0,16 Mb)

Årsrapport om undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning 2017 (pdf, 0,22 Mb)

Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag

År 2017 redde revisionstillsynen ut hurdana särskilt betydelsefulla områden revisorerna för börsnoterade bolag rapporterade om i de första nya revisionsberättelserna. Läs mer i utredningen 2017 (på finska).

Nu har vi följt upp hurdana ändringar som har skett i rapporteringen av särskilt betydelsefulla områden jämfört med förra året. Dessutom har vi gått igenom de ändringar som gäller revisionsberättelserna av börsnoterade bolag för räkenskapsperioder som började den 17 juni 2016 eller senare.
Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag (pdf, 0,38 Mb)

Artiklar

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat sin årsrapport om kvalitetsgranskningarna 2017. Rapporten redogör för resultaten och de viktigaste observationerna.

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2017 (pdf, 0,22 Mb)

Marknadsuppföljning

PRS är enligt EU:s bestämmelser skyldig att följa upp marknaden inom revisionsbranschen och samla in nationella uppföljningsrapporter till en databas på EU-nivå. Till PRS första rapport har vi samlat in basuppgifter som gäller den nationella marknaden:

Marknadsuppföljningsrapport 2019 (pdf, 0,28 Mb)

Marknadsuppföljningsrapport 2015 (pdf, 0,25 Mb)

Arbetsplan

Revisionstillsynen ska årligen före utgången av november månad offentliggöra en arbetsplan för det kommande året.

De nyaste arbetsplanerna

Arbetsplan för revisionstillsynen 2019 (pdf, 0,24 Mb) Arbetsplan för revisionstillsynen 2018 (pdf, 0,15 Mb)

Verksamhetsberättelse

Revisionstillsynen ska årligen före utgången av mars månad offentliggöra en berättelse över sin verksamhet.

De nyaste verksamhetsberättelserna

Berättelse över verksamheten 2018 (pdf, 0,44 Mb)

Berättelse över verksamheten 2017 (pdf, 0,41 Mb)

Berättelse över verksamheten 2016 (pdf, 0,25 Mb)

Artiklar

Artiklar om godkännande och tillsyn av revisorer.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande om varningen till CGR-revisor
Utskriftsversion
Uppdaterad 22.09.2021