Marknadsstrukturen hos PIE-revisioner i Finland 2021

Definition av PIE och antal

En del av revisionskunderna är PIE-sammanslutningar (Public Interest Entities), det vill säga betydande sammanslutningar av allmänt intresse. Enligt bokföringslagen (1336/1997) avser sammanslutningar av allmänt intresse i Finland följande företag: börsbolag, kreditinstitut och försäkringsbolag (se den exakta definitionen och termerna i BokfL 1:9.)

PIE-sammanslutningar som är föremål för revision i Finland fördelar sig enligt följande:

 • 123 börsbolag
 • 218 kreditinstitut
 • 53 försäkringsbolag.
Bild 3. PIE-sammanslutningar som är föremål för revision i Finland 2021


Av revisionssammanslutningarna i Finland hade 9 en eller flera PIE-sammanslutningar som revisionskunder. Sammanlagda antal revisionssammanslutningar var 69.

Bild 4. Fördelning av revisionssammanslutningar som granskar PIE-sammanslutningar och övriga 2021

Koncentration av PIE-kunder enligt antal

Även i Finland har PIE-revisionerna koncentrerats till de största revisionssammanslutningarna. Beräknat enligt antalet PIE-kunder utför de fyra största revisionssammanslutningarna (Big Four) 91 procent av alla PIE-revisionsuppdrag.

Antalet PIE-revisionsuppdrag fördelas enligt sammanslutningarnas uppgifter på olika sammanslutningar enligt följande:

 • KPMG 60,4 %
 • EY 17,0 %
 • PwC 10,7 %
 • Deloitte 2,8 %
 • Övriga 9,1 %.
Bild 5. PIE-revisionssammanslutningarnas marknadsandelar enligt antal 2021


Om man ser till antalet har KPMG fler uppdrag än de andra Big Four-sammanslutningarna. KPMG har klart fler kreditinstitut bland kunderna jämfört med de andra revisionssammanslutningarna. Kreditinstituten har också små lokalbanker där revisionen utförs av revisorer utanför de stora revisionssammanslutningarna.

Koncentration av PIE-kunder enligt omsättning

Revisionsmarknaden kan också granskas utifrån revisionssammanslutningarnas PIE- omsättning, som man fått från revisionssammanslutningarnas insynsrapporter. I omsättningen ingår arvoden för bokslut och koncernbokslutens lagstadgade revisioner som gäller PIE-sammanslutningar och sammanslutningar som hör till en koncern vars moderbolag är en PIE-sammanslutning.

PIE-revisionsuppdragens omsättning fördelas på sammanslutningar enligt följande:

 • PwC 28,6 %
 • Deloitte 24,6 %
 • EY 23,3 %
 • KPMG 23,3 %
 • Övriga 0,1 %.
Bild 6. PIE-revisionssammanslutningarnas marknadsandelar enligt PIE-omsättning 2021

Fördelning av tjänster i PIE-kundrelationer

Revisionssammanslutningarnas totala omsättning inom PIE-sektorn fördelas enligt revisionssammanslutningarnas insynsrapporter enligt följande:

 1. lagstadgad revision av PIE-sammanslutningar och lagstadgad revision av koncernföretag, där sammanslutningens moderbolag är en PIE-sammanslutning
 2. övriga lagstadgade revisioner
 3. tillåtna (övriga revisions-) tjänster för revisionskunder samt
 4. övriga tjänster (utöver revisionstjänster) för andra sammanslutningar.

Deras andelar i revisionssammanslutningar inom PIE-sektorn fördelas sammanlagt enligt svaren på följande sätt:

 • lagstadgad revision av PIE-sammanslutningar och lagstadgad revision av koncernföretag, där sammanslutningens moderbolag är en PIE-sammanslutning: 11,9 %
 • övriga lagstadgade revisioner: 23,7 %
 • tillåtna (övriga revisions-) tjänster för revisionskunder: 17,0 % samt
 • övriga tjänster (utöver revisionstjänster) för andra sammanslutningar:
  47,3 %.
Bild 7. Fördelning av omsättningen hos revisionssammanslutningar som granskar PIE-sammanslutningar år 2021
Utskriftsversion
Uppdaterad 07.10.2022