Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskning av revisorer

Revisorer är personligen föremål för kvalitetsgranskning antingen med tre eller sex års mellanrum. Därtill kan en revisor förordnas till kvalitetsgranskning på ett riskbaserat sätt. Kvalitetsgranskningen genomförs av revisionstillsynens kvalitetssäkringssakkunniga.

Kvalitetsgranskning utförs genom att revisionstillsyn bedömer revisorns revisionsarbete i det revisionsuppdrag som revisionstillsynen har valt. Kvalitetsgranskningsenheten bedömer om revisionen kan anses vara utförd enligt god revisionssed. Läs mer om god revisionssed på PRS webbplats.Öppnas i en ny flik

Avslutningsvis ger PRS revisionstillsyn ett kvalitetsgranskningsresultat till revisorn. Det slutliga resultatet av en revisors kvalitetsgranskning kan antingen vara godkänd eller underkänd. Om kriterierna för någondera resultatkategorin inte uppfylls fortsätter vi kvalitetsgranskningen med en ny granskning (mellanåtgärd). Efter den nya granskningen kan resultatet endast vara godkänt eller underkänt. Revisionstillsynen publicerade kriterierna för resultatkategorierna på sina webbsidor den 21 april 2017. Läs mer om kriterierna för resultatkategorierna.Öppnas i en ny flik

Kvalitetsgranskningarna 2021

Under 2021 gav PRS revisionstillsyn ett avgörande (mellanåtgärd = ny granskning) eller resultatbeslut (godkänt eller underkänt) till 170 revisorer i fråga om kvalitetsgranskning. Därtill gavs ett beslut till en revisor, vars kvalitetsgranskning hade skjutits upp år 2020. I fråga om kvalitetsgranskningar som var oavslutade samma år som de hade förordnats, gavs ett avgörande eller beslut till två revisorer för 2020 och till en revisor för 2018.

Alla av de revisorer som förordnades till kvalitetsgranskning 2018, 2019 och 2020 har fått ett avgörande eller beslut. Två av de revisorer som förordnades till kvalitetsgranskning 2021 har inte fått något avgörande eller beslut senast den 31 december 2021, eftersom deras kvalitetsgranskning har skjutits upp.

Alla beslut om kvalitetsgranskningarna har ännu inte vunnit laga kraft.

I tabellen nedan visas en mer detaljerad sammanfattning av antalet utförda kvalitetsgranskningar 2020 och 2021.

Kvalitetsgranskningar per revisor 2021 2020
Förordnad till kvalitetsgranskning 185 102
Kvalitetsgranskning inställd -13
-7
Kvalitetsgranskning skjuts upp för att utföras senare -2
-1
Kvalitetsgranskningar som skjutits upp under tidigare perioder 1 5
Oavslutade kvalitetsgranskningar som förordnats under perioden 0 -2
Beslut/avgöranden om kvalitetsgranskningar som förordnats under perioden eller som skjutits upp under tidigare perioder 171 97
Beslut/avgöranden om kvalitetsgranskningar som förordnades 2020 2 n/a
Beslut/avgöranden om kvalitetsgranskningar som förordnades 2019 0 40
Beslut/avgöranden om kvalitetsgranskningar som förordnades 2018 1 2
Kvalitetsgranskningar sammanlagt 174 139

Revisorer som var föremål för kvalitetsgranskning

Revisorer förordnas till kvalitetsgranskning periodvis eller på ett riskbaserat sätt. Figuren nedan visar hur de 174 revisorer som fick ett resultatbeslut eller avgörande (mellanåtgärd = ny granskning) under 2021 fördelas mellan PIE-sammanslutningar, eller övriga sammanslutningar, och revisorer som arbetar ensamma.

Av de 174 revisorer som 2021 fick ett resultatbeslut eller avgörande om kvalitetsgranskning, arbetade 77 i PIE-revisionssammanslutningar och 97 arbetade ensamma eller i övriga revisionssammanslutningar. I fråga om PIE-revisionssammanslutningarna arbetade 26 revisorer på KPMG Oy Ab, 19 på Deloitte Ab, 12 på PricewaterhouseCoopers Ab, 10 på BDO Ab, 9 på Ernst & Young Ab och 1 på Auditus Tilintarkastus Oy.


Resultat av kvalitetsgranskningar

Vid kvalitetsgranskningarna 2021 gick PRS revisionstillsyn igenom 170 revisionsuppdrag och gav 174 resultatbeslut eller avgöranden. Uppdragen gällde sammanslutningar som verkade på olika verksamhetsområden eller inom offentlig förvaltning. Resultaten av kvalitetsgranskningarna var följande:

I kvalitetsgranskningarna 2021 fick 122 revisorer, det vill säga 70 procent, godkänt resultat och 16 revisorer, det vill säga 9 procent, underkänt resultat. För 36 revisorer (21 procent av revisorerna) fortsätter kvalitetsgranskningen med en ny granskning. Två revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning fick inget resultatbeslut eller avgörande senast den 31 december 2021, eftersom deras kvalitetsgranskning sköts upp för att utföras senare.


Revisionstillsynen publicerar på sina webbsidor under våren 2022 en årsrapport där vi redogör för de observationer som gjorts i kvalitetsgranskningarna 2021. Gå till revisionstillsynens webbsidor. Öppnas i en ny flik

Åtgärder orsakade av kvalitetsgranskningar

PRS revisionstillsyn uppmanade de revisorer vars resultat var underkänt att vidta omedelbara åtgärder för att förbättra kvaliteten på sitt revisionsarbete. Utvecklingsobjekten omfattar de observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningen och de brister som lyfts fram i motiveringen för beslutet. Enskilda revisorer fick också separata rekommendationer. Ett underkänt resultat kan dessutom leda till påföljder enligt 10 kap. i revisionslagen. Revisionsnämnden fattar beslut om påföljderna.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022