Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar

Revisorer och revisionssammanslutningar är föremål för de kvalitetsgranskningar som PRS revisionstillsyn utför. PRS revisionstillsyn övervakar kvaliteten på revisionsarbetet genom att granska revisorernas och revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem och utförandet av revisionsuppdrag. Tillsynen över revisorerna genom kvalitetsgranskningar är närmast förebyggande och handledande verksamhet i syfte att förbättra revisionsarbetets kvalitet.

I början av 2021 införde revisionstillsynen ett arbetsprogram för små granskningsuppdrag och ett arbetsprogram för nya granskningar.

Kvalitetssäkringsenheten vid revisionstillsynen fortsatte att ordna gemensamma möten (kliniker), där hela teamet diskuterar svåra ärenden eller ärenden som kräver tolkning, vilka kommit fram vid kvalitetsgranskningarna. Under året ordnade revisionstillsynen 81 kliniker (föregående år: 69), där revisionstillsynen behandlade förutom enskilda frågor även observationer från kvalitetsgranskningarna och bedömde deras inverkan på kvalitetsgranskningens resultat.

Kvalitetsgranskningsteamet hade ett möte med kvalitetssektionen för revision inom offentlig förvaltning. Kvalitetssektionen har i uppdrag att bistå revisionstillsynen med att utveckla kvalitetsgranskningens arbetsmetoder och utvärdera kvalitetsgranskningens resultat. Medlemmarna i kvalitetssektionen 2021 var OFR Virpi Ala-aho, konsultativ tjänsteman Pasi Leppänen och OFR Erja Viitala.

Under 2021 införde revisionstillsynen ett nytt tillvägagångssätt. De revisorer som var föremål för kvalitetsgranskning blev enligt bedömning erbjudna möjlighet att diskutera observationerna som gjorts i uppdragen med den sakkunniga som hade utfört kvalitetsgranskningen. I första hand erbjöds möjligheten till de revisorer vars kvalitetsgranskningsresultat var underkänt eller vars granskning fortsätter med en ny granskning. De revisorer vars kvalitetsgranskningsresultat var godkänt blev erbjudna den här möjligheten från fall till fall. Under 2021 diskuterade våra kvalitetsgranskningssakkunniga med 55 revisorer.

Revisionstillsynen ordnade den 12 november 2021 ett informations- och diskussionsmöte för OFGR-revisorer. Vid mötet berättade Pasi Leppänen (EM, konsultativ tjänsteman) från finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning om aktuella ärenden inom kommunekonomi och granskning. Dessutom behandlade PRS kvalitetssäkringssakkunniga fokusområden för kvalitetsgranskningar särskilt ifråga om ärenden som kommit fram vid granskningarna.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022