Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar

PRS revisionstillsyn utför vart tredje år kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar som reviderar sammanslutningar av allmänt intresse. Revisionstillsynen kvalitetsgranskar andra revisionssammanslutningar utgående från en riskbedömning.

Två revisionssammanslutningar med sina kvalitetskontrollsystem var föremål för kvalitetsgranskning 2021. Om dessa har ännu inga beslut utfärdats och rapporteringen är inte färdig. Tre revisionssammanslutningar med sina kvalitetskontrollsystem var föremål för kvalitetsgranskning 2020 och 2019 vartdera året. Under 2021 utfärdades beslut om alla sex kvalitetsgranskningar.

Revisionssammanslutningarna ska skapa och upprätthålla kvalitetskontrollsystem som hjälper dem att få rimlig säkerhet om att respektive revisionssammanslutning och dess personal följer professionella standarder och krav som baserar sig på tillämpliga författningar och bestämmelser. Dessutom ska revisionssammanslutningarna säkerställa att rapporterna av revisionssammanslutningen och av de personer som ansvarar för uppdraget är korrekta med hänsyn till omständigheterna.

Under 2021 satte PRS revisionstillsyn sig in i kvalitetskontrollsystemen hos de revisionssammanslutningar som var föremål för kvalitetsgranskning och bedömde deras tillförlitlighet och funktionsduglighet. Vid bedömningen av kvalitetskontrollsystemets funktionsduglighet använde PRS revisionstillsyn som ett bevis observationer om och resultat av kvalitetsgranskningar av revisorer som arbetar i sammanslutningen.

Under 2021 utfärdade PRS revisionstillsyn beslut och rapporter om sex kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar. I fråga om kvalitetsgranskningar av fyra revisionssammanslutningar drog PRS revisionstillsyn slutsatsen att sammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem ger rimlig säkerhet att målen i den internationella kvalitetskontrollstandarden (ISQC 1) uppfylls. I fråga om kvalitetsgranskningar av två revisionssammanslutningar drog revisionstillsynen slutsatsen att sammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem inte i alla avseenden ger rimlig säkerhet att målen i den internationella kvalitetskontrollstandarden uppfylls.

Utöver testning av revisionssammanslutningars kvalitetskontrollsystem testades rapporter om öppenhet och insyn. Vid testningen av fyra revisionssammanslutningars rapporter om öppenhet och insyn konstaterades att rapporten hade offentliggjorts i enlighet med tidsgränserna i lagstiftningen (EU:s revisionsförordning 537/2014) som gällde den, och den innehöll de ärenden som enligt lag krävs av den. Rapporten om öppenhet och insyn av en revisionssammanslutning hade offentliggjorts i enlighet med tidsgränserna i lagstiftningen som gällde den, och den innehöll de ärenden som enligt lag krävs av den med undantag av att någon fördelning av omsättningen inte hade redovisats i enlighet med kraven i EU:s revisionsförordning. Rapporten om öppenhet och insyn av en revisionssammanslutning hade inte offentliggjorts och rapporterna för tidigare räkenskapsperioder hade inte varit tillgängliga i enlighet med tidsgränserna i lagstiftningen (EU:s revisionsförordning 537/2014). Rapporten om öppenhet och insyn hade inte heller innehållit alla ärenden som enligt lag krävs av den.

En revisionssammanslutning ska lämna in till PRS revisionstillsyn en grundorsaksanalys av de observationer som hade angivits i grunderna för kvalitetsgranskningsrapportens slutsats samt en åtgärdsplan för att eliminera grundorsakerna i regel inom tre månader från beslutets utfärdande. År 2021 lämnade sex sammanslutningar in sin redogörelse.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022