Gå direkt till innehållet
Valikko

Granskning av omsättning

Omsättningen eller motsvarande intäkter (till exempel intäkter från en fastighet eller intäkter från värdepappersverksamhet) utgjorde ett fokusområde för kvalitetsgranskningen i nästan alla genomgångna uppdrag.

Omsättningen eller motsvarande intäkter påverkar starkt bolagets resultat, och antagandet är att intäktsföringen är förknippad med risker för oegentlighet. Vid de utförda kvalitetsgranskningarna utvärderades omsättningen med hänsyn till de bevis som revisorn inhämtat.

Omsättningen har i flera år varit ett prioriterat område inom kvalitetsgranskningen. Trots detta har det varje år förekommit flest observationer om revisionen av omsättningen vid kvalitetsgranskningarna. Observationerna om att inga revisionsåtgärder alls hade vidtagits har dock minskat under de första åren. Vid granskningen av omsättningen gällde observationerna bl.a. följande:

  • av omsättningen hade endast ett ställningstagande (till exempel avklippet) granskats och inte alla lämpliga ställningstaganden (fullständighet, riktighet, att omsättningen ägt rum, avklipp, klassificering)
  • de utförda åtgärderna kunde inte verifieras eller de granskade verifikaten hade inte specificerats tillräckligt noggrant
  • avklippet i omsättningen hade granskats endast på ena sidan av bokslutsdagen, inte på båda sidorna om den
  • omsättning under räkenskapsperioden hade inte granskats.

Revisorn ska ta ställning till riskerna för väsentliga fel som föranleds både av oegentligheter och av fel. Omsättningen är ofta den största posten i resultaträkningen och förknippas därför med risken för väsentliga felaktigheter som beror på fel och som hänför sig till alla relevanta ställningstaganden till bokslutet. Revisorn ska också fastställa de revisionsåtgärder genom vilka han eller hon sänker risken till en godtagbar nivå. De inhämtade revisionsbevisen bör specificeras med tillräcklig noggrannhet i revisionsdokumentationen (bl.a. vilka enheter och omständigheter som granskats). Revisorn ska se till att de planerade granskningsåtgärderna ger ändamålsenliga revisionsbevis om alla relevanta ställningstaganden till bokslutet.

Exempel på observationer

  • Omsättningen (2,8 miljoner euro) är en väsentlig bokslutspost. Revisionsplanen beaktar inte risken för oegentligheter i samband med intäktsföringen av omsättningen och innehåller inga åtgärder för att bemöta risken. Av revisionsdokumentationen framgår inte vilka åtgärder revisorn har vidtagit för att inhämta revisionsbevis om avklipp i omsättningen för tiden efter räkenskapsperiodens utgång.
  • Omsättningen är en väsentlig bokslutspost. Det kan inte verifieras att man granskat att omsättningen ägt rum och att omsättningen och avklippet är korrekta. Utifrån dokumentationen förblir det osäkert om revisorn har avstämt omsättningshändelserna mot verifikationer och/eller rapporter utanför bolaget. Revisionsplanen och åtgärderna i omsättningen beaktar inte risken för oegentligheter i samband med intäktsföringen.
  • Omsättningen (8,4 miljoner euro) är en väsentlig bokslutspost. De granskningsåtgärder som vidtagits för omsättningen kan inte verifieras eller har inte specificerats tillräckligt för att det ska vara möjligt att bedöma de revisionsbevis som inhämtats genom dem.
  • Omsättningen (2,7 miljoner euro) är en väsentlig bokslutspost. Av revisionsdokumentationen framgår inte om revisorn har skaffat revisionsbevis på avklippet i omsättningen.
  • Omsättningen (1,9 miljoner euro) är en väsentlig bokslutspost. Av revisionsdokumentationen framgår inte om revisorn har bedömt om intäktsföringen är förknippad med risker för missbruk. Av revisionsdokumentationen framgår inte heller vilka granskningsåtgärder revisorn har vidtagit för att inhämta revisionsbevis om att omsättningen har ägt rum, varit korrekt eller klippts av.
  • Omsättningen (3,7 miljoner euro) är en väsentlig bokslutspost. Av dokumentationen framgår inte att revisorn skulle ha riktat granskningsåtgärder till omsättningen under räkenskapsperioden.

Mer ingående information om granskningen av omsättningen och kvalitetsgranskningens observationer under tidigare år finns i årsrapporterna om kvalitetsgranskningarna från tidigare år:

Läs Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2020

Läs Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2019

Läs Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2018 (pdf, 0.8 MB)

Läs Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2017 (pdf, 0.2 MB)

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022