Gå direkt till innehållet
Meny

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2021

Sammandrag av rapporten

Revisorerna har en viktig roll när det gäller att säkerställa att bokslutsinformationen i Finland är riktig och tillräcklig. En revision av hög kvalitet utgör grunden för en adekvat revisionsberättelse där man tar fasta på omständigheterna.

Den viktigaste uppgiften med revisionen är att öka förtroendet för bokslutet hos dem som använder det. Den som använder ett bokslut ska kunna lita på att revisorn har inhämtat rimlig säkerhet kring huruvida bokslutet ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning och att det uppfyller de lagstadgade kraven.

Syftet med kvalitetsgranskningar som revisionstillsynen utför är att främja revisionens höga kvalitet och att öka förtroendet för revisionen och därigenom den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet. Vi strävar efter att identifiera sådana delområden inom revisionen, vilka enligt vår mening borde utvecklas för att säkra revisionens kvalitet och efterlevnaden av lagar och bestämmelser.

Observationerna i den här rapporten kan vara till nytta för revisorer och revisionssammanslutningar när de utvecklar kvaliteten på revisionsarbetet.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022