Gå direkt till innehållet
Meny

Granskning av bokslutet (och verksamhetsberättelsen)

Revisorn ska bedöma huruvida sättet att presentera bokslutet, bokslutets struktur och innehåll är tillbörliga. Revisorn ska försäkra sig om att bokslutet har härletts från bokföringen, granska referensuppgifterna i bokföringen och bedöma fullständigheten i noterna.

Under året gjorde Revisionstillsynen bland annat observationer om att bokslutet inte hade avstämts mot bokföringen så att det kunde verifieras. Om man väljer "inga observationer" i kryssrutan på arbetspappersmallen konstaterar man slutsatsen av arbetet, men det räcker inte för att dokumentera det egentliga arbetet. Utgångspunkten är att revisionsmappen ska innehålla en bokslutsversion som motsvarar det undertecknade bokslutet och av vilken ska framgå alla de siffror eller uppgifter som revisorn har avstämt eller granskat.

Man observerade också att bokslutet eller verksamhetsberättelsen inte innehöll alla uppgifter som enligt lagen eller bestämmelserna borde ingå i dem. Det bör särskilt beaktas att väsentligheten inte alltid kan tillämpas i dessa krav, utan uppgifterna ska läggas till bokslutet eller verksamhetsberättelsen om de är tillämpliga.

Exempel på observationer

  • Granskningen av koncernbokslutet kan inte verifieras. Noter till koncernbokslutet har inte upprättats och revisorn har inte rapporterat om saken.
  • Bokslutet innehåller inget koncernbokslut. Av dokumentationen framgår inte på vilka grunder koncernbokslutet inte har upprättats.
  • Utifrån revisionsdokumentationen kan det inte verifieras hur revisorn har försäkrat sig om att bokslutet är fullständigt och korrekt. Avstämningen av bokslutet mot bokföringen och granskningen av jämförelseuppgifterna kan inte verifieras. Granskningen av att noterna är fullständiga och korrekta kan inte verifieras.
  • Revisorn har undertecknat bokslutsanteckningen i bokslutet som person, även om bolagsstämman har valt en revisionssammanslutning till revisor.
  • Revisorn har inte granskat att bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen är fullständiga eller så kan det inte verifieras. Av dokumentationen framgår inte om revisorn har rapporterat till ledningen att koncernens och moderbolagets noter är bristfälliga. Av dokumentationen framgår inte hur revisorn har försäkrat sig om att kapitallånen läggs fram korrekt i bokslutet.
Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022