Studier och påvisande av studier som krav för GR-examen

Av den som ansöker om tillstånd att delta i GR-examen krävs vissa studier vid universitet eller yrkeshögskola.

Om studiekraven bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning (1442/2015).Läs mer om ANM:s förordning på www.finlex.fi/sv/.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

På den här sidan presenteras kraven på studiernas innehåll och omfattning.

Studier som krävs för tillstånd att delta i examen

För tillstånd att delta i examen krävs studier i

 • revision och redovisning
 • ekonomiska vetenskaper
 • juridik.

Studier kan även avläggas som andra än till slutexamen ledande studier, till exempel som kompletterande utbildning vid högskola. Lämpligheten av de avlagda studierna påvisas med ett motsvarighetsintyg från högskolan.

Obligatoriska krav för studier

Fullgjorda studier i revision och redovisning, minst 52 studiepoäng (35 studieveckor), som omfattar följande ämnesområden:

Klicka här för att se en större bild.
 • reglering av revision samt god revisionssed
 • reglering av bokföring och bokslut samt god bokföringssed och analys av bokslut
 • intern redovisning
 • intern kontroll.

Du måste ha studier i samtliga ämnen som ingår i nämnda ämnesområden. Till exempel i andra ämnesområdet inom revision och redovisning måste du ha studier i reglering av bokföring och bokslut, god bokföringssed och analys av bokslut, med andra ord i samtliga ämnen.

Fullgjorda studier i ekonomiska vetenskaper, minst 22 studiepoäng (15 studieveckor), som omfattar följande ämneshelheter:

Klicka här för att se en större bild.
 • företagsekonomi och nationalekonomi
 • företagsfinansiering och finansmarknaden
 • ekonomisk matematik och statistik
 • informationsteknik och datasystem.

I de ämneshelheter som ingår i kategorin för ekonomiska vetenskaper räcker det med studier i någondera helheten. Till exempel i ämneshelheten företagsekonomi och nationalekonomi räcker det att du har studier enbart i företagsekonomi.

Klicka här för att se en större bild.

Fullgjorda studier i juridik, minst 22 studiepoäng (15 studieveckor), som omfattar följande ämnesområden:

Klicka här för att se en större bild.
 • reglering av olika sammanslutningsformer och värdepappersmarknaden
 • företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och beskattningsförfarande
 • handels- och förmögenhetsrätt samt insolvens- och arbetslagstiftning.

Du måste ha studier i samtliga ämnen som ingår i nämnda ämnesområden. Till exempel i tredje ämnesområdet inom juridik måste du ha studier i handels- och förmögenhetsrätt samt i insolvens- och arbetslagstiftning, med andra ord i samtliga ämnen.

Studierna påvisas med motsvarighetsintyg

Bifoga till din ansökan ett intyg utfärdat av ett universitet eller en yrkeshögskola (ett s.k. motsvarighetsintyg) över att studierna du har fullföljt motsvarar de studier som krävs för GR-examen. Ansökan om motsvarighetsintyg kan vanligen lämnas till studiebyrån eller till institutionen för de studier som krävs.

Om du har avlagt dina studier vid flera högskolor, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg till viss del från varje högskola över de studier som du har avlagt vid högskolan i fråga (s.k. motsvarighetsintyg till viss del).

Exempel: Om du har studerat vid två olika högskolor, kan två motsvarighetsintyg till viss del bevisa att dina studier motsvarar kraven för godkännande.

Det ska klart framgå av ett motsvarighetsintyg till viss del på vilket sätt studiernas innehåll och/eller omfång är bristfälligt eller till vilken del kraven uppfylls.

Du kan ännu komplettera studierna efter att ansökningstiden har gått ut, men de ska vara avlagda före examenstillfället.

Om du inte av någon anledning kan få ett motsvarighetsintyg (t.ex. studier i högskola eller universitet utomlands) kan revisionstillsynen bedöma hur studierna uppfyller kraven. I sådana fall lönar det sig att i god tid före ansökan vara i kontakt med revisionstillsynen. Gå till kontaktuppgifter för Patent- och registerstyrelsens revisionstillsyn.

Mall för motsvarighetsintyg

När du har avlagt alla studier som krävs för examen, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg från högskolan.

Nedan finns en mall för ett motsvarighetsintyg:

De av ekonomie magister Erika Examinand vid XX [högskolans namn] fullföljda studierna i revision och redovisning (XX sv/sp), juridik (XX sv/sp) och allmänna studier i ekonomiska vetenskaper (XX sv/sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande av GR-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 1442/2015.

Datum + underskrift + högskolans identifieringsuppgifter

Mall för motsvarighetsintyg till viss del

Om du saknar en del av de studier som krävs för examen, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg till viss del från högskolan.

Nedan finns en mall för ett motsvarighetsintyg till viss del:

De av tradenom Richard Revisor vid XX [högskolans namn] fullföljda studierna i revision och redovisning (58 sp), juridik (20 sp) och allmänna studier i ekonomiska vetenskaper (26 sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande av GR-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 1442/2015, med undantag av följande brister:

 • I studierna i revision och redovisning saknas studier i intern kontroll.
 • I studierna i juridik saknas 2 studiepoäng.

Datum + underskrift + högskolans identifieringsuppgifter

Motsvarighetsintyg givet före år 2016

Studiekraven för GR-examen enligt gällande arbets- och näringsministeriets förordning 1442/2015 motsvarar till innehållet och omfattningen studiekraven för GRM-examen i arbets- och näringsministeriets föregående förordning 262/2008. Därför godkänns av sökande till GR-examen även ett motsvarighetsintyg där det konstateras att studierna motsvarar studiekraven för GRM- eller CGR-examen enligt arbets- och näringsministeriets förordning 262/2008.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.02.2022