Gå direkt till innehållet
Meny

GR-examen är grundexamen inom revisionsbranschen

Uppgifterna i examensprovet för GR-examen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i en bokföringsskyldig sammanslutning, stiftelse och koncern.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar beslut om innehållet av uppgifterna i examensprovet för GR-examen. Examensprovet ordnas på svenska och finska. Delar av uppgifterna kan även vara på engelska.

Innehållet i examensprovet för GR-examen regleras i arbets- och näringsministeriets (ANM) förordning om krav för godkännande av revisorer (1442/2015). Läs mer om ANM:s förordning på www.finlex.fi/sv/. Öppnas i en ny flik

Examensprovet för GR-examen har två delar

Examensprovet i två delar innehåller följande delar: God revisionssed och god bokföringssed samt Revisionsberättelse och revisorns övriga rapportering.

Del 1: God revisionssed och god bokföringssed

Provet kan innehålla uppgifter inom följande ämnesområden:

  • reglering av bokföring och bokslut samt god bokföringssed
  • reglering av revision samt god revisionssed
  • reglering av intern kontroll och riskhantering
  • reglering av olika sammanslutningsformer
  • annan reglering som har samband med revision.

Del 2: Revisionsberättelse och revisorns övriga rapportering

Provet innehåller skriftliga uppgifter om upprättande av revisionsberättelse och revisorers övriga yttranden eller intyg och om de revisionsåtgärder som dessa förutsätter.

Hur kan jag ta om en del av en underkänd examen?

Om du har godkänts endast i en del av GR-examen, får du försöka avlägga den underkända delen på nytt under de följande fem åren. Du behöver alltså inte avlägga examensprovets båda delar på nytt.

Antalet omtagningsförsök är inte begränsat.

Du ska anmäla dig separat till varje års GR-examen.

Exempel: en godkänd del av examensprovet för GR-examen som avlagts 2017 är i kraft fram till slutet av år 2022.

Hur bedöms examensprestationen?

Examensprestationen godkänns om examinanden får minst det antal poäng som PRS revisionstillsyn har fastställt som gräns för godkännande i examensprovets båda delar.

PRS offentliggör bedömningsgrunderna för examensprovet för GR-examen efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

Läs mer om examensuppgifter och bedömningsgrunder.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022