Gå direkt till innehållet
Meny

Litteraturtips till OFGR-examen 2023

Detta är en lista sammanställd av revisionstillsynen om aktuell litteratur som examinanderna kan använda för att förbereda sig för OFGR-examen. Litteraturförteckningen har senast uppdaterats 29.3.2023.

Reglering som gäller den offentliga förvaltningen och ekonomin

Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. 10. uudistettu painos. Alma Talent. 2019.

Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus. Alma Talent. 2017

Määttä, Kalle – Voutilainen, Tomi: Julkisten hankintojen sääntely. 3. uudistettu painos. Kauppakamari. 2023.

Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Alma Talent. 2010.

Raitio, Juha – Tuominen, Tomi: Euroopan unionin oikeus. 2. uudistettu painos. Alma Talent. 2020.

Ruohonen, Janne–Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö. 2. uudistettu painos. Alma Talent. 2021.

Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. WSOYpro 2007

Reglering om revision samt god revisionssed

Fundamental Principles of Public-Sector Auditing (ISSAI 100). Läsanvisning: helhetsbild och huvudprinciper. (På sidan finns länken för nedladdning ”Download the pronouncement”.)
https://www.issai.org/pronouncements/issai-100-fundamental-principles-of-public-sector-auditing/Öppnas i en ny flik

Financial Audit Principles (ISSAI 200).
Läsanvisning: helhetsbild och huvudprinciper. (På sidan finns länken för nedladdning ”Download the pronouncement”.)
https://www.issai.org/pronouncements/financial-audit-principles/Öppnas i en ny flik

Compliance Audit Principles (ISSAI 400).
Läsanvisning: helhetsbild och huvudprinciper. (På sidan finns länken för nedladdning ”Download the pronouncement”.)
https://www.issai.org/pronouncements/issai-400-compliance-audit-principles/Öppnas i en ny flik

Virpi Ala-Aho, Pasi Leppänen, Lasse Oulasvirta: Tarkastus ja arviointi kunnissa ja kuntayhtymissä Alma Talent 2019

God revisionssed inom den offentliga förvaltningen. Rekommendationer av Finlands Revisorer rf 3/2020.
https://tilintarkastajat.fi/suositukset/god-revisionssed-inom-den-offentliga-forvaltningen/Öppnas i en ny flik

Julkishallinnon mukautetut tilintarkastuskertomukset. Suomen Tilintarkastajat Ry:n suosituksia 1/2021.
https://tilintarkastajat.fi/wp-content/uploads/2021/03/julkishallinnon-mukautetut-tilintarkastuskertomukset_suositus-1_2021.pdfÖppnas i en ny flik

JHTT-yhdistyksen suositus valtionosuuksien tarkastamisesta. https://asiakas.kotisivukone.com/files/jhttyhdistys.kotisivukone.com/suositus_valtionosuuksien_tarkastamisesta_20162.pdfÖppnas i en ny flik

Modeller för revisionsberättelser som Finlands revisorer rf upprättat.
https://tilintarkastajat.fi/tilintarkastus/julkishallinnon-tilintarkastus/julkishallinnon-tilintarkastuksen-raportointi/Öppnas i en ny flik

Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2022: Kertomukset, lausunnot ja muut asiakirjat. ST-Akatemia Oy 2022.

Statens revisionsverks revisionsanvisningar i huvuddrag
https://www.vtv.fi/sv/granskning-och-tillsyn/Öppnas i en ny flik

‍Mätning och värdering av effektfullheten

Virtanen, Petri -Vakkuri, Jarmo: Julkisen toiminnan tuloksellisuusarviointi. Tietosanoma. E-bok. 2019.

Performance Audit Principles (ISSAI 300).
Läsanvisning: Helhetsbild och huvuddrag. (På sidan finns länken för nedladdning ”Download the pronouncement”.) https://www.issai.org/pronouncements/issai-300-performance-audit-principles/Öppnas i en ny flik

Riskhantering och intern kontroll

Tillämpning av kommunallagens bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. Kommunförbundet. 2013 Huvuddrag
https://www.kommunforbundet.fi/sites/default/files/media/file/Bilaga%203_Intern_kontroll_riskhantering.pdf

Kommunens koncerndirektiv . Kommunförbundet. 2017
https://www.kommunforbundet.fi/publikationer/2017/1869-kommunens-koncerndirektiv

Korruption och etik i kommunen. Kommunförbundet. 2018.
https://www.kommunforbundet.fi/publikationer/2018/1962-korruption-och-etik-i-kommunen

Sisäisen valvonnan arviointikehikko valtionhallinnossa. Valtionvarain controller-toiminto. 2018 (huvuddrag)
https://vm.fi/sisaisen-valvonnan-arviointi

Modell för riskhanteringspolitk med bilagor. Valtionvarain controller-toiminto. 2017. (huvuddrag)
https://vm.fi/sv/riskhantering

Fighting fraud in EU spending: action needed. European Court of Auditors. 2019. (huvuddrag)
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159120/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf

2020 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse Association of Certified Examiners
(huvuddrag)
https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf

Reglering om bokföring och bokslut samt god bokföringssed

Kommunförbundet: Budgetering och ekonomiplanering
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/budgetering-och-ekonomiplaneringÖppnas i en ny flik

Leppänen, Pasi: Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito ja tilinpäätös. Audiator 2001.

Handbok om statens bokföring 2020. Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Läsanvisning: Helhetsbild och huvuddrag.
https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/uploads/2020/12/Handbok-om-statens-bokf%C3%B6ring-14122020.pdfÖppnas i en ny flik

Riktgivande förteckning över författningar, rättsakter och rekommendationer

Författningar och rättsakter

Staten

 • Finlands grundlag (731/1999) (kapitlen 7 och 8)
 • Lag om regionförvaltningsverken (896/2009)
 • Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021)
 • Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021)
 • Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009)
 • Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbrukare (1332/2022)
 • Lag om välfärdsområden (611/2021)
 • Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd (1334/2022)
 • Lag om Forststyrelsen (234/2016)
 • Lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter (1018/2020)
 • Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (869/2012)
 • Lag om statliga affärsverk 1062/2010
 • Lag om statsbudgeten (423/1988)
 • Lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007)
 • Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
 • Förordning om statsbudgeten (1243/1992)

Kommuner

 • Kommunallag (410/2015)
 • Kommunstrukturlag (1698/2009)
 • Lag om statsandel för kommunal basservice (618/2021)
 • Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Församlingar

 • Kyrkolag (1054/1993), kapitel 7, 9–15
 • Kyrkoordning (1055/1993), kapitel 15

Gemensamma

 • Mervärdesskattelag (1501/1993)
 • Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)
 • Förvaltningslag (434/2003)
 • Lag om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
 • Lag om ordnande av social- och hälsovård (612/2021)
 • Lag om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021)
 • Lag om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016)
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Statsunderstödslag (688/2001)
 • Statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna (120/2014)
 • Aktiebolagslag (624/2006)

Revision och bedömning

 • Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015)
 • Lag om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna (353/1995)
 • Lag om statens revisionsverk (676/2000)
 • Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017)
 • Revisionslag (1141/2015)
 • Statsrådets förordning om revision (1377/2015)

EU
De EU-rättsliga författningarna finns att få med dokumentnummer i EUR-Lex.
https://eur-lex.europa.eu/homepage.htmlÖppnas i en ny flik

Marknadssektorn

De som deltar i examen förutsätts även bekanta sig med tillämpningen av lagstiftningen inom branschen och de ändringar som senare gjorts i den, till exempel bokföringsnämndens beslut, allmänna anvisningar och utlåtanden samt aktuella frågor som gäller revision, samt senaste beskattnings- och rättspraxis till exempel genom tidskrifterna Tilisanomat och Verotus och genom tjänsten Fokus som tillhandahålls av AlmaTalent. https://fokus.almatalent.fi/Öppnas i en ny flik

Beslut och utlåtanden

Bokföringsnämndens kommunsektion; gällande allmänna anvisningar för kommuner och samkommuner:
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/bokforing-och-bokslut/bokforingsnamndens-kommunsektionÖppnas i en ny flik

 • Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner (2021)
 • Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner (2021)
 • Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2021)
 • Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner (2021)
 • Allmän anvisning om upprättande av halvårs- och kvartalsrapporter för kommuner och samkommuner (2020)
 • Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner (2018)
 • Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner (2016)
 • Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner (2020
 • Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner (2016)
 • Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut (2018)

Utlåtanden från Bokföringsnämndens kommunsektion sedan år 1996.
https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/bokforing-och-bokslut/bokforingsnamndens-kommunsektion

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen. Suomen Kuntaliitto. En avgiftsbelagd pdf-publikation finns tillgänglig:
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3239Öppnas i en ny flik

Finlands Kommunförbunds rekommendationer och cirkulär:

Utlåtanden från Statens bokföringsnämnd

https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/tjanster-for-den-offentliga-forvaltningen-2/foreskrifter-och-instruktioner/statens-bokforingsnamndens-utlatanden/Öppnas i en ny flik

De rekommendationer och allmänna anvisningar för församlingar och kyrkliga samfälligheter som bifogats till Kyrkostyrelsens cirkulär:

Läs Kyrkostyrelsens gällande bokföringsanvisningar och cirkulär för att få en allmän uppfattning av innehållet.
https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkostyrelsen/kyrkostyrelsens-cirkularÖppnas i en ny flik

Kyrkostyrelsens cirkulär 38/2008: Uppdatering av anvisningar

 • Upprättande av bokslut
 • Resultaträkning
 • Anvisning för finansieringsanalys, bilaga 2
 • Mall för kontoplan
 • Anvisning för fördelning av kostnader, bilaga 1

Kyrkostyrelsens cirkulär 39/2010: Mall för ekonomistadga
Kyrkostyrelsens cirkulär 13/2012 (samt cirkulärets bilagor 1–5): Ändringar i de grundläggande anvisningarna för ekonomiförvaltningen fr.o.m. 1.9.2012 och 1.1.2013

Webbsidor för församlingsekonomi (på finska):
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/seurakuntatalousÖppnas i en ny flik

Övrigt material

Uppgifterna och bedömningsgrunderna för OFGR- examen och GR- och GRM-examina för tidigare år har publicerats på PRS internetsidor.

Deltagarna i OFGR-examen förutsätts att i huvuddrag känna till den aktuella utvecklingen inom lagstiftningen om den offentliga förvaltningen och ekonomin.

Utskriftsversion Uppdaterad 15.04.2023