Gå direkt till innehållet
Meny

Företagsinteckning och delning

Det ursprungliga aktiebolaget eller andelslaget och inteckningshavaren ska ingå avtal om hur inteckningarna delas mellan det ursprungliga bolaget och de övertagande bolagen. Vid behov ska det också avtalas om reglering av förmånsrätten mellan inteckningarna. Först efter detta kan verkställandet av delning registreras.

Anmälan ska också lämnas in när företagsinteckningar kvarstår i det ursprungliga bolaget. Företagsinteckningarna kan också dödas (anvisning om dödande av företagsinteckningÖppnas i en ny flik).

Ansökan om delning av företagsinteckningar

Ansökan måste lämnas in om det ursprungliga bolagets företagsinteckningar eller en del av dem ska överlåtas till de övertagande bolagen. Det ursprungliga bolaget ska lämna in en skriftligt och fritt formulerad ansökan med följande uppgifter:

 • sökandens namn, FO-nummer, adress och telefonnummer
 • namn, adress och telefonnummer för eventuellt ombud
 • uppgifter om de övriga bolagen som deltar i delningen
 • sökandens yrkande och uppgifter om de företagsinteckningar som ska delas (dagen för fastställande, ärendenummer och uppgifter om pantskuldebreven) och hur de ska delas mellan det ursprungliga bolaget och de i delningen deltagande bolagen
 • datum och underskrift (ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som han eller hon har befullmäktigat).

Bilagor

 • det ursprungliga bolagets intecknade pantskuldebrev i original med inteckningsbevis
 • det övertagande, verksamma bolagets intecknade pantskuldebrev, om den avtalade förmånsrätten påverkar deras ställning
 • avtal mellan det ursprungliga bolaget, det övertagande verksamma bolaget och inteckningshavarna om delning av inteckningarna mellan det ursprungliga och de övertagande bolagen och om inteckningarnas eventuell inbördes förmånsrätt i varje bolag (styrkt kopia)
 • fullmakt, om ansökan är undertecknad av ombud (en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt)

I avtalet om delning av inteckningar och reglering av förmånsrätt ska anges:

 • det ursprungliga bolagets och det övertagande verksamma bolagets firmor och FO-nummer samt firmor för de bolag som ska bildas
 • avtalsparterna (det ursprungliga bolaget, inteckningshavarna och det övertagande verksamma bolaget)
 • vilken inteckning innehas av den part som ingår avtalet
 • hur inteckningarna delas (riktande) mellan de i avtalet nämnda bolagen och hur inteckningarnas inbördes förmånsrätt är reglerad i varje bolag.

Behandlingsavgift

Anmälan om att alla inteckningar kvarstår i det ursprungliga bolaget

Det ursprungliga bolaget och inteckningshavarna kan avtala om att företagsinteckningarna inte påverkas vid delvis delning av bolag enligt aktiebolagslagen och lagen om andelslag. Då gäller inteckningarna endast den egendom som kvarstår i det bolag som har delats.

Anmälan om att företagsinteckningar kvarstår

Anmälan lämnas in om alla inteckningar delvis kvarstår i det ursprungliga bolaget. Det ursprungliga bolaget ska lämna in en skriftligt och fritt formulerad anmälan. I anmälan ska anges:

 • namn, adress och telefonnummer för anmälare och eventuellt ombud
 • det ursprungliga bolagets firma och FO-nummer
 • uppgifter om de företagsinteckningar som kvarstår i det ursprungliga bolagen (dagen för fastställande, ärendenummer och uppgifter om pantskuldebreven)
 • datum och underskrift (anmälan undertecknas av anmälaren eller av en person som han eller hon har befullmäktigat).

Bilagor

 • avtal mellan det ursprungliga bolaget och inteckningshavarna om att inteckningen kvarstår i det ursprungliga bolaget (styrkt kopia)
 • fullmakt, om anmälan är undertecknad av ombud (en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt)

I avtalet mellan bolaget och inteckningshavarna om att inteckningarna kvarstår i det ursprungliga bolaget ska anges följande uppgifter:

 • det ursprungliga bolaget och dess FO-nummer
 • avtalsparterna (det ursprungliga bolaget och inteckningshavarna)
 • vilken inteckning innehas av den part som ingår avtalet.

Behandlingsavgift

Utskriftsversion Uppdaterad 22.07.2021