Ansökan om företagsinteckning

En företagsinteckning kan ansökas om i egendomen av en näringsidkare som finns antecknad i handelsregistret. Antingen näringsidkaren eller en borgenär kan ge in ansökan.

Ansökan

  • Ansökan ska undertecknas av sökanden eller av ett ombud som sökanden skriftligen har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

  • Näringsidkaren ska underteckna pantskuldebrevet. On gäldenären är ett bolag, ett andelslag, en stiftelse eller en dylik sammanslutning, ska skuldebrevet undertecknas av personen eller personerna som vid tidpunkten för underskriften har rätt att teckna sammanslutningens namn. Om undertecknaren inte finns införd i handelsregistret, ska en redogörelse för hans/hennes behörighet lämnas till PRS.

Ansökningsavgift

  • 140 euro
  • Avgiften ska inte betalas förrän ärendet är slutbehandlat.
  • Om du hämtar handlingarna på vår kundtjänst, ska du betala avgiften där. Om vi skickar handlingarna per post, bifogar vi en faktura till försändelsen.

Tips

  • Skicka din ansökan per post till Patent- och registerstyrelsen, Företagsinteckningsregistret, 00091 PRH eller lämna in den personligen på vår kundtjänst på Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors.
  • Observera att företaget måste vara infört i handelsregistret innan en ansökan kan lämnas in. Det räcker alltså inte att företaget har fått ett FO-nummer eller att en anmälan till handelsregistret håller på att behandlas.
  • Efter att inteckningen har fastställts sänder vi pantskuldebreven i regel till ombudet, men om sökanden inte har anmält något ombud, sänder vi handlingarna till sökanden.
  • Addressen av pantskuldebrevets innehavare är offentlig.
Utskriftsversion
Uppdaterad 21.07.2020