Köp elektroniska registerutdrag och föreningsstadgar i Föreningsnätet

Föreningens registerutdrag, stadgar och andra uppgifter

Ett registerutdrag är ett dokument med de uppgifter som antecknats i föreningsregistret om en förening.

Föreningens stadgar och föreningslagen reglerar föreningens verksamhet. Stadgarna definierar till exempel föreningens syfte och verksamhetsformer, möten, styrelse och medlemskap. Stadgarna kan också ange de personer som utöver ordföranden får företräda föreningen (namntecknare).

Hur kan jag köpa föreningars registerutdrag och stadgar?

I föreningsregistrets informationstjänst kan du köpa ett registerutdrag med uppgifter om bland annat eventuella namntecknare. I tjänsten kan du också köpa de föreningsstadgar som förts in i föreningsregistret från och med 2011. Gå till tjänsten för att köpa registerutdrag och stadgar.

Alternativt kan du beställa föreningars registerutdrag, stadgar och andra dokument genom att använda vår elektroniska beställningsblankett. I så fall skickar vi de beställda dokumenten per post eller e-post och fakturerar för dem separat. Öppna föreningsregistrets dokumentbeställningsblankett.

Via föreningsregistrets elektroniska informationstjänst får du grunduppgifter om föreningar gratis, till exempel föreningens namn, FO-nummer och hemort. I tjänsten kan du också gratis söka fram handläggningsfasen av en anmälan som lämnats in till föreningsregistret. Gå till föreningsregistrets elektroniska informationstjänst för att söka uppgifter om föreningar.

Du hittar uppgifter om föreningar också i söktjänsten på ytj.fi och i informationstjänsten Virre

Med hjälp av FO-numret hittar du uppgifter om föreningen i söktjänsten för företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Obs! Sökningen på ytj.fi visar i huvudsak andra uppgifter om föreningen än föreningsregistrets informationstjänst. Gå till sökningen på ytj.fi.

Cirka 500 föreningar har antecknats både i föreningsregistret och i handelsregistret. Med informationstjänsten Virre kan du kontrollera handelsregisteruppgifterna för dessa föreningar. Gå till informationstjänsten Virre.

Obs! Föreningarnas namntecknaruppgifter hittar du i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst. Gå till föreningsregistrets elektroniska informationstjänst.

När skickar Patent- och registerstyrelsen (PRS) ett registerutdrag till föreningen?

Vi skickar föreningen ett registerutdrag

  • när vi har registrerat föreningen.
  • när vi har registrerat en ändringsanmälan som föreningen lämnat in. Obs! Om anmälan bara gäller en adressändring, skickar vi inget registerutdrag till föreningen.
  • när vi har registrerat föreningens anmälan om upplösning.
Utskriftsversion
Uppdaterad 23.10.2019