Tillsyn över revisorers efterlevnad av penningtvättslagen 2021

Den nuvarande lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) trädde i kraft den 3 juli 2017. Enligt 7 kap. 1 § i penningtvättslagen utövar Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillsyn över att revisorer följer penningtvättslagen.

PRS uppdrag

Den nuvarande lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017, penningtvättslagen) trädde i kraft den 3 juli 2017. Enligt 7 kap. 1 § i penningtvättslagen utövar Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillsyn över att revisorer följer penningtvättslagen.

PRS penningtvättsgranskningar

År 2021 genomförde PRS sammanlagt tio fullskaliga penningtvättsgranskningar som var inriktade på revisionssammanslutningar av olika storlekar samt revisorer som arbetar ensamma. Nio av de tio granskningarna genomfördes på distans. Av varje granskning utarbetas en granskningsrapport som innefattar anvisningar och vägledning för tillsynsobjekten med tanke på efterlevnaden av penningtvättslagen och, om granskningen visar brister i efterlevnaden av lagen, en tidsfrist för att avhjälpa bristerna. Om de upptäckta bristerna inte avhjälps inom den utsatta tidsfristen och en eventuell ytterligare tidsfrist, överväger PRS att inleda en process för att påföra en administrativ påföljd enligt 8 kap. i penningtvättslagen.

Vid sina granskningar år 2021 fäste PRS särskild uppmärksamhet vid innehållet i riskbedömningar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Utgående från granskningsresultaten har riskbedömningsprocessen börjat etablera sig hos tillsynsobjekten men i många fall är riskbedömningarna fortfarande av alltför allmän natur, och de fokuserar för mycket på riskerna inom verksamhetsområdet mer allmänt i stället för bedömning av tillsynsobjektets egna risker.

PRS anvisning för revisorer

Hösten 2021 publicerade PRS på sin webbplats en omfattande anvisning för revisorer om efterlevnaden av penningtvättslagens olika skyldigheter. PRS uppdaterar anvisningen vid behov, sannolikt flera gånger om året. Avsikten är att genomföra den första uppdateringen i början av 2022.
Utöver publiceringen på webbplatsen prh.fi skickade PRS anvisningen per e-post till alla de revisorer vars e-postadress var känd för PRS i oktober 2021. Anvisningen nådde revisorerna i omfattande utsträckning, och PRS fick rikligt med respons på anvisningens innehåll samt bra förslag för att vidareutveckla anvisningen så att den skulle tjäna revisorernas behov ännu bättre.

PRS övriga verksamhet

I mån av möjlighet strävar PRS efter att informera och utbilda revisorerna om penningtvättslagens skyldigheter. År 2021 höll PRS sakkunnig ett föredrag om penningtvättslagen på Finlands Revisorer rf:s två olika kurser.

Samarbete med andra organisationer

PRS gör tätt samarbete med de andra myndigheter som övervakar den finländska penningtvättslagen i olika nationella och övernationella arbetsgrupper, och även mer inofficiellt vid sidan om det dagliga tillsynsarbetet.

Samarbetet med Finlands Revisorer rf i ärenden som anknyter till penningtvättslagen kom i gång väl år 2021, och samtalskontakten är fungerande. PRS och Finlands Revisorer rf byter sina synpunkter om olika problemsituationer och tolkningar i god anda till nytta för båda parterna.

Se anvisningen om skyldigheter för revisorer enligt lagen om penningtvätt

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.03.2022