Gå direkt till innehållet
Meny

Laghänvisningar, definitioner och förkortningar

7 kap. 9 § 1 mom., 11 kap. 1 § i revisionslagen (1141/2015)

Artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014
Med ett revisionsuppdrag eller kortare sagt ett uppdrag avses granskning av räkenskapsperiodens bokföring, bokslut och förvaltning i en sammanslutning eller stiftelse som är föremål för revision och som revisorn utför efter att ha blivit utsedd av en bolagsstämma eller motsvarande organ.

Med en PIE-sammanslutning avses:

  • en sammanslutning vars emitterade aktier, skuldebrev eller andra värdepapper är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012);
  • ett kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014); och ett försäkringsbolag som avses i 1 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (521/2008).

Med Big 4-sammanslutningar avses följande revisionssammanslutningar: Deloitte Oy, Ernst & Young Oy, KPMG Oy Ab och PricewaterhouseCoopers Oy.

Den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 (International Standard on Quality Control) är en kvalitetskontrollstandard som utfärdats av IAASB-kommittén (The International Auditing and Assurance Standards Board) och som gäller skyldigheter i anslutning till revisionssammanslutningens interna system för kvalitetskontroll.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022