Gå direkt till innehållet
Meny

Sammandrag av kvalitetsgranskningarna 2019–2021 - revisionssammanslutningar och revisorer (PIE)

I denna sammanfattande rapport ingår revisionssammanslutningar som var föremål för kvalitetsgranskning och vars revisionskunder åren 2019–2021 omfattade sammanslutningar som är viktiga med tanke på det allmänna intresset (PIE-sammanslutningar). Under tidsperioden i fråga fanns det i Finland ungefär ett tiotal revisionssammanslutningar som hade hand om revisionsuppdrag som gällde sammanslutningar av allmänt intresse. Därtill framför revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) uppgifter om kvalitetsgranskningar av revisorer till den del kvaliteten på revisorns arbete har bedömts utifrån arbetet i ett PIE-uppdrag.

I sammanfattningen framför revisionstillsynen samlade uppgifter om resultat och slutsatser, utfärdade rekommendationer, uppföljning av rekommendationer, vidtagna tillsynsåtgärder och beslutade sanktioner som gjorts på basis av kvalitetsgranskningarna i enlighet med Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning nr 537/2014.

Dessutom ger revisionstillsynen allmän information om delområdena i revisionssammanslutningarnas kvalitetsgranskning, om hur kvalitetsgranskningen framskrider i praktiken och om utvärderingen av resultaten.

Åtta revisionssammanslutningar var föremål för kvalitetsgranskning

Åtta revisionssammanslutningar, som har börsnoterade bolag, banker eller försäkringsbolag som kunder, var föremål för kvalitetsgranskning under åren 2019–2021.

Beslut och rapporter

Efter varje slutförd kvalitetsgranskning gav PRS revisionstillsyn sex sammanslutningar ett beslut och en rapport. Två sammanslutningars kvalitetsgranskningsrapport var ännu inte slutförd den 31 december 2021. I rapporten redogjordes för de viktigaste observationerna och slutsatserna om kvalitetsgranskningen. Dessutom ombads sammanslutningen att reda ut grundläggande orsakerna till observationerna och utarbeta en åtgärdsplan för att avlägsna dem. Alla beslut har vunnit laga kraft.

Slutsatser från kvalitetsgranskningarna

PRS revisionstillsyn ansåg att fyra revisionssammanslutningars kvalitetskontrollsystem uppnår rimlig säkerhet om att sammanslutningen uppnår kvalitetsmålen. I två sammanslutningar konstaterades brister och sårbarheter som kan äventyra uppnåendet av målen.

Observationer om kvalitetskontrollsystemen

Revisionstillsynen observerade brister som påverkade helhetsbedömningen bland annat inom följande delområden:

  • övervakning: övervakning av kvalitetsgranskningens principer och tillvägagångssätt för revisionssammanslutningen; bedömning, kommunikation och korrigering av konstaterade brister
  • utförande av uppdrag: uppdragsspecifik kvalitetskontroll.

Observationer om utförandet av uppdrag

Under åren 2019–2021 har PRS revisionstillsyn gått igenom 34 PIE-revisionsuppdrag i kvalitetsgranskningarna. När det gäller utförandet av revisionsuppdragen gjordes flest observationer om den uppdragsspecifika kvalitetskontrollen, granskningen av omsättningen, kompletterande rapporten till revisionskommittén/styrelsen, granskningen av huvudbokföringsposterna och andra justeringarna samt granskningen av bokslutet.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022