Rekommendationer för revisorer

PRS revisionstillsyn gav också rekommendationer utifrån revisorernas kvalitetsgranskningar. För revisorer som utför PIE-uppdrag ges som rekommendation att utveckla verksamheten utifrån de observationer som gjorts i samband med kvalitetsgranskningen. Likaså utifrån kvalitetsgranskningen gavs tre andra rekommendationer till revisorer som utför PIE-uppdrag:

  • Revisorerna uppmanades att fästa särskild uppmärksamhet vid dokumenteringen av valet av revisor, bedömningen av oberoende och påbörjandet/fortsättningen av uppdraget.
  • Revisorerna uppmanades att fästa särskild uppmärksamhet vid utarbetandet av revisionsplanen, bedömningen av riskerna och dokumenteringen av dessa, omvärderingen av väsentligheten samt genomförandet och dokumenteringen av koncernrevisionen.
  • Revisorerna uppmanades att särskilt uppmärksamma att en elektroniskt undertecknad hel bokslutsfil är i sin helhet arkiverad i revisionsmappen.
Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022