Gå direkt till innehållet
Meny

Observationer om kvalitetskontrollsystemen

PRS revisionstillsyn testar vid utvärderingen av revisionssammanslutningens kvalitetskontrollsystem

 • ledningens ansvar för kvalitet
 • krav på etik och oberoende
 • processen att acceptera och behålla kunder och uppdrag
 • omständigheter som hör samman med personalresurser, såsom belöning, utbildning, arbetsmängd
 • utförande av uppdrag
 • övervakning som görs i sammanslutningen.

Dessutom testade revisionstillsynen rapporter om öppenhet och insyn.

När PRS revisionstillsyn upptäcker brister eller bristfälligheter i en sammanslutnings verksamhetsprinciper, förfaringssätt eller system bedömer revisionstillsynen betydelsen av observationerna med tanke på hur målen för sammanslutningens kvalitetskontrollsystem uppnås.

En observation beskriver en sårbarhet i kvalitetskontrollsystemet som revisionstillsynen har konstaterat leda till ett fel eller en brist i uppföljningen av den testade verksamhetsprincipen eller det testade förfaringssättet. Kvalitetsgranskningen grundar sig emellertid delvis på ett riskbaserat utplockat material och granskningsurval, inte på en heltäckande granskning. Kvalitetsgranskningen lyfter därför inte nödvändigtvis fram alla sårbarheter och testmaterialet är inte nödvändigtvis ett representativt urval av hela materialet.

Revisionstillsynen gjorde observationer som påverkade helhetsbedömningen av kvalitetskontrollsystemet på kvalitetskontrollsystemets följande delområden:

 • ledningens ansvar för kvalitet i revisionssammanslutningen: främja en intern kultur som framhäver kvalitet; bedömning och belöning av prestation
 • relevanta etiska krav: oberoende
 • acceptera och behålla kundrelationer och enskilda uppdrag: redogörelse för avgång
 • utförande av uppdrag: uppdragsspecifik kvalitetskontroll
 • övervakning: övervakning av revisionssammanslutningens principer och förfaringssätt för kvalitetskontroll; bedömning, kommunikation och korrigering av konstaterade brister
 • testa och dokumentera kvalitetskontrollsystemet.

I två bolag gjorde revisionstillsynen observationer om rapportering om öppenhet och insyn.

Observationerna är mer detaljerade än delområdena i ISQC 1-standarden. De betyder alltså inte att revisionstillsynen skulle anse att hela delområdet fungerar bristfälligt. Till exempel en brist i ledningens ansvar för kvalitet kan innebära att kvaliteten inte syns tillräckligt i bedömningen och belöningen av prestationer.

En enskild observation på ett visst delområde påverkar i allmänhet inte heller revisionstillsynens slutsats av hela sammanslutningens kvalitetskontrollsystem.

I testningen av revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem använde revisionstillsynen under åren 2019-2021 även observationer och resultat från de personliga kvalitetsgranskningarna av revisorerna i sammanslutningarna.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022