Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningens tillvägagångssätt

Den kvalitetsgranskning som PRS revisionstillsynen utför grundar sig på revisionslagen och Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning nr 537/2014. Vart tredje år utför revisionstillsynen kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar).

En sammanslutning ska ordna sin verksamhet enligt god revisionssed med beaktande av verksamhetens omfattning och komplexitet. Sammanslutningen ska utarbeta principer och förfaranden för att säkerställa detta. Vid kvalitetsgranskningen utvärderar revisionstillsynen strukturen och funktionaliteten hos sammanslutningens kvalitetskontrollsystem. Målet är även att säkerställa att sammanslutningen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utveckla sitt system utifrån tidigare observationer och rapporter om revisionstillsynen och sammanslutningens egen kvalitetskontroll.

Kvalitetsgranskningar av Big 4-sammanslutningar utförs i enlighet med den gemensamma kvalitetsgranskningsmetoden Common Audit Inspection Methodology (CAIM) som tillämpas av de myndigheter som utövar revisionstillsyn inom EU. Vid granskning av andra sammanslutningar används ett granskningsprogram som är avsett för mindre sammanslutningar.

Med en sammanslutnings kvalitetskontrollsystem avses de verksamhetsprinciper och förfaringssätt som man tagit fram för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Vid kvalitetsgranskningarna utvärderar revisionstillsynen sammanslutningens verksamhetsprinciper och förfaringssätt och bedömer huruvida de följs i praktiken.

Revisionssammanslutningen ska skapa och upprätthålla ett kvalitetskontrollsystem som hjälper till att ge sammanslutningen rimlig säkerhet om att

    • sammanslutningen och dess personal följer yrkesstandarder
    • sammanslutningen och dess personal iakttar tillämpliga krav som grundar sig på författningar och bestämmelser, och
    • sammanslutningens och de för uppdragen ansvariga personernas rapporter är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna.
Kvalitetskontrollsystemet ska täcka följande delområden i den internationella kvalitetskontrollstandarden ISQC 1:
 • ledningens ansvar för kvalitet inom revisionssammanslutningen
 • relevanta etiska krav
 • acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag
 • personalresurser
 • hur uppdrag utförs
 • övervakning.

PRS revisionstillsyn utför kvalitetsgranskningar även av alla revisorer (fysiska personer). Som en del av kvalitetsgranskningen av en revisor går man igenom revisorns revisionsarbete i ett uppdrag som revisionstillsynen valt. Revisionstillsynen drar fördel av observationer som gjorts i samband genomgången av uppdragen som bevis på hur revisorerna i en sammanslutning iakttar dess verksamhetsprinciper och förfaringssätt vid utförandet av uppdrag. Revisionstillsynen använder också observationer som bevis på hur sammanslutningens utvecklingsåtgärder kommer till uttryck i det praktiska genomförandet av revisionerna.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022