Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningens tillvägagångssätt

PRS kvalitetsgranskning grundar sig på revisionslagen och Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning 537/2014. Vart tredje år utför vi kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar).

En sammanslutning ska ordna sin verksamhet enligt god revisionssed med beaktande av verksamhetens omfattning och komplexitet. Sammanslutningen ska utarbeta principer och förfaranden för att säkerställa detta. Vid kvalitetsgranskningen utvärderar vi strukturen och funktionaliteten hos sammanslutningens kvalitetskontrollsystem. Vårt mål är också att säkerställa att sammanslutningen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utveckla sitt system utifrån tidigare observationer och rapporter om revisionstillsynen och sammanslutningens egen kvalitetskontroll.

Kvalitetsgranskningar av Big 4-sammanslutningar utförs i enlighet med den gemensamma kvalitetsgranskningsmetoden Common Audit Inspection Methodology (CAIM) som tillämpas av de myndigheter som utöver revisionstillsyn inom EU. Vid granskning av andra sammanslutningar används ett granskningsprogram som är avsett för mindre sammanslutningar.

Med en sammanslutnings kvalitetskontrollsystem avses de verksamhetsprinciper och förfaringssätt som man tagit fram för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Vid kvalitetsgranskningarna utvärderar vi sammanslutningens verksamhetsprinciper och förfaringssätt och bedömer huruvida de följs i praktiken.

Revisionssammanslutningen ska skapa och upprätthålla ett kvalitetskontrollsystem som hjälper till att ge sammanslutningen rimlig säkerhet om att

  • sammanslutningen och dess personal följer yrkesstandarder

  • sammanslutningen och dess personal iakttar tillämpliga krav som grundar sig på författningar och bestämmelser, och

  • sammanslutningens och de för uppdragen ansvariga personernas rapporter är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna.


Kvalitetskontrollsystemet ska täcka följande delområden i den internationella kvalitetskontrollstandarden ISQC 1:

  • ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget

  • relevanta yrkesetiska krav

  • att acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag

  • personal

  • hur uppdrag utförs

  • övervakning.


PRS utför kvalitetsgranskningar även av alla revisorer (fysiska personer). Som en del av kvalitetsgranskningen av en revisor går vi igenom revisorns revisionsarbete i ett uppdrag som vi valt. Vi drar fördel av observationer som gjorts i samband genomgången av uppdragen som bevis på hur revisorerna i en sammanslutning iakttar dess verksamhetsprinciper och förfaringssätt vid utförandet av uppdrag. Vi använder också observationer som bevis på hur sammanslutningens utvecklingsåtgärder kommer till uttryck i det praktiska genomförandet av revisionerna.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022