Gå direkt till innehållet
Meny

Sammandrag av kvalitetsgranskningarna 2016–2018 revisionssammanslutningar och revisorer (PIE)

Sammandrag av kvalitetsgranskningarna 2016–2018 (PIE)

I denna sammanfattande rapport ingår revisionssammanslutningar vars revisionskunder åren 2016–2018 har omfattat sammanslutningar som är viktiga med tanke på det allmänna intresset (PIE-sammanslutningar). Under tidsperioden i fråga fanns det i Finland tiotals revisionssammanslutningar som hade hand om revisionsuppdrag som gällde sammanslutningar av allmänt intresse. Dessutom presenterar vi uppgifter om kvalitetsgranskningar av revisorerna till den del kvaliteten på revisorns arbete har bedömts utifrån arbetet i ett PIE-uppdrag.

I denna sammanfattning presenterar vi samlade uppgifter om resultat och slutsatser, utfärdade rekommendationer, uppföljning av rekommendationer, vidtagna tillsynsåtgärder och beslutade sanktioner som gjorts på basis av kvalitetsgranskningarna i enlighet med Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning nr 537/2014.

Dessutom presenterar vi allmän information om delområdena i revisionssammanslutningarnas kvalitetsgranskning, om hur kvalitetsgranskningen framskrider i praktiken samt om utvärderingen av resultaten.

Tio revisionssammanslutningar var föremål för kvalitetsgranskning

Under åren 2016–2018 förordnades tio revisionssammanslutningar, som har listbolag, banker eller försäkringsbolag som kunder, till kvalitetsgranskning.

Beslut och rapporter

Efter varje slutförd kvalitetsgranskning gav vi sammanslutningen ett beslut och en rapport. I rapporten redogjorde vi för de viktigaste observationerna och slutsatserna om kvalitetsgranskningen. Dessutom bad vi sammanslutningen utreda de grundläggande orsakerna till observationerna och utarbeta en åtgärdsplan för att avlägsna dem. Alla beslut har vunnit laga kraft.

Slutsatser från kvalitetsgranskningarna

Fem revisionssammanslutningars kvalitetskontrollsystem ansågs uppnå rimlig säkerhet om att samfundet uppnår kvalitetsmålen. I fem sammanslutningar konstaterades brister och sårbarheter som kan äventyra uppnåendet av målen.

Observationer om kvalitetskontrollsystemen

De största bristerna som påverkade helhetsbedömningen observerade vi i ledningsansvaret för kvaliteten inom revisionsföretaget, åtgärder för att acceptera och behålla kundrelationer samt hur uppdragen utfördes.

Observationer om utförandet av uppdrag

Under åren 2016–2018 har 30 PIE-revisionsuppdrag gåtts igenom i kvalitetsgranskningen. När det gäller utförandet av revisionsuppdragen gjorde vi flest observationer om den uppdragsknutna kvalitetskontrollen, granskningen av omsättningen, fastställandet av väsentligheten, granskningen av memorialverifikaten, genomgången av uppdragen samt dokumenteringen.


Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022