Gå direkt till innehållet
Meny

Internationellt myndighetssamarbete

På grund av reserestriktioner och andra restriktioner som gäller med anledning av coronaviruset, skedde det internationella myndighetssamarbetet på distans. En del av de planerade evenemangen ställdes in på grund av den globala pandemin.

PRS globala tillsynssamarbete som medlem i IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) fortsatte på distans. Tjänsteinnehavare vid revisionstillsynen deltog i IFIAR:s Enforcement- och Inspections-arbetsgrupper på distans. En representant från PRS revisionstillsyn var med och ordnade den virtuella Enforcement-workshoppen som ägde rum i oktober. I april ordnades IFIAR:s årsmöte på distans. Temat var "Management of Audit Quality in the COVID Environment and Beyond". De regelbundna mötena mellan IFIAR:s medlemmar och ledningen av de stora internationella nätverken av revisionssammanslutningar ordnades hösten 2021 stegvis på distans.

IFIAR:s centrala uppgift är globalt informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna, bland annat om bästa tillsynspraxis, främjande av myndighetssamarbete, dialog med revisionens intressentgrupper samt höjning av revisionskvaliteten. I mars publicerade IFIAR en sammanfattande rapport om observationer vid kvalitetsgranskningar som medlemsorganisationer genomförde 2020. Medlemsföretag i de sex största nätverken av revisionssammanslutningar var föremål för kvalitetsgranskningarna 2019.

I Europeiska unionen är PRS revisionstillsyn medlemsorganisation i CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) som samordnar regleringen av revisionsbranschen och tillsynssamarbetet. CEAOB:s ställning och uppdrag baserar sig på EU-lagstiftning (EU:s förordning 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG). CEAOB främjar samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna inom revisionsbranschen i EU:s medlemsstater, särskilt informationsutbyte, sakkunskap och bästa tillsynspraxis när uppdragen enligt EU:s lagstiftning genomförs. Tjänsteinnehavare vid revisionstillsynen medverkade aktivt i följande arbetsgrupper vid CEAOB: International Auditing Standards, Inspection, Enforcement och Market Monitoring. CEAOB:s Enforcement-arbetsgrupp ordnade två virtuella workshoppar och utarbetade en årlig rapport om de sanktionsbeslut som behöriga tillsynsmyndigheter inom revisionsbranschen har fattat inom EU.

PRS revisionstillsyn deltog i CEAOB:s temagransking som behandlade väsentlighet och som begränsades att gälla sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar). Temagranskningen genomfördes med hjälp av enkäter om väsentlighet till revisionskommittéer och större revisionssammanslutningar. CEAOB rapporterar om temagranskningens resultat under 2022.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022