Gå direkt till innehållet
Meny

Sammandrag av omfattningen hos och resultaten av kvalitetsgranskningen 2021

I denna sammanfattning presenterar revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) samlade uppgifter om resultat och slutsatser, utfärdade rekommendationer, uppföljning av rekommendationer, vidtagna tillsynsåtgärder och beslutade sanktioner som gjorts på basis av kvalitetsgranskningarna i enlighet med Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning nr 537/2014.

Dessutom ger revisionstillsynen information om kvalitetsgranskningarna av revisorerna och de observationer som gjorts i samband med kvalitetsgranskningen.

Kvalitetsgranskning av sammanslutningar

Två revisionssammanslutningar med kvalitetskontrollsystem var föremål för kvalitetsgranskning. Inget beslut har ännu meddelats om kvalitetsgranskningarna och rapporteringen pågår. Dessutom gav revisionstillsynen under 2021 sex revisionssammanslutningar ett beslut och en rapport om kvalitetsgranskningen av revisionssammanslutningen. De revisionssammanslutningar som fått beslutet och rapporten hade förordnats till kvalitetsgranskning tidigare år.

174 kvalitetsgranskningar

Revisionstillsynen utförde en kvalitetsgranskning av 170 revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning 2021. Dessutom utfördes kvalitetsgranskning av en revisor som hade förordnats till kvalitetsgranskning redan ett tidigare år och vars kvalitetsgranskning hade skjutits upp. Under 2021 slutfördes också två kvalitetsgranskningar som hade förordnats år 2020 och en kvalitetsgranskning som hade förordnats år 2018. Samtliga kvalitetsgranskningar utfördes av revisionstillsynens experter på kvalitetsgranskning.

70 procent av kvalitetsgranskningarna uppfyllde kvalitetskraven

Kvalitetskraven uppfylldes i 70 procent av de kvalitetsgranskade revisorernas uppdrag. Alla beslut om kvalitetsgranskningar som revisionstillsynen har fattat har ännu inte vunnit laga kraft. Till det exceptionellt stora antalet som uppfyller kvalitetskraven bidrog de 45 granskningarna som förnyades under året. Resultatet av en ny granskning kan bara vara underkänd eller godkänd. Ett underkännande förutsätter allvarliga brister.

Observationer som påverkar resultatet

Under kvalitetsgranskningarna gjorde revisionstillsynen observationer som påverkade resultatet i nästan alla skeden och delområden av revisionen. Punkter som kräver förbättring noterades alltjämt särskilt inom kvalitetsgranskningens prioritetsområden, såsom revision av omsättning och omsättningstillgångar. Bristerna gällde särskilt revisionsåtgärdernas och revisionsbevisens verifierbarhet.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022