Slutsatser från kvalitetsgranskningarna av revisorer som utför PIE-uppdrag

PRS revisionstillsyns slutsats om kvalitetsgranskningen av revisorer är att

  • kvalitetskraven uppfylls eller att
  • kvalitetskraven inte uppfylls.

Utifrån revisionsarbetet i de 16 PIE-revisionsuppdragen som kvalitetsgranskades 2021 drog revisionstillsynen följande slutsatser: För 13 revisorer uppfylldes kvalitetskraven och för 3 revisorer fortsätter kvalitetsgranskningen med en ny granskning. För ingen av revisorerna drogs slutsatsen att kvalitetskraven inte skulle ha uppfyllts. Sex av de granskade PIE-revisionsuppdragen var granskningar som förnyades.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022