Gå direkt till innehållet
Meny

Slutsatser från kvalitetsgranskningarna av revisionssammanslutningar

PRS revisionstillsyns slutsats om kvalitetsgranskningen av revisionssammanslutningar är att

 • sammanslutningens kvalitetskontrollsystem ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 uppfylls, eller
 • sammanslutningens kvalitetskontrollsystem inte till alla delar ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 uppfylls.

Under 2021 gav revisionstillsynen beslut och rapporter om sex kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar. PRS revisionstillsyn drog slutsatsen av kvalitetsgranskningarna i fyra revisionssammanslutningar att kvalitetskontrollsystemet ger rimlig säkerhet om att målen i ISQC 1 uppnås. På motsvarande sätt drog revisionstillsynen av kvalitetsgranskningarna i två revisionssammanslutningar slutsatsen att kvalitetskontrollsystemet inte till alla delar ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella kvalitetskontrollstandarden uppnås.

Revisionstillsynen gjorde observationer som påverkat helhetsbedömningen av kvalitetskontrollsystemet inom följande delområden av kvalitetskontrollsystemet:

 • Ledningens skyldigheter i fråga om kvalitet i revisionssammanslutningen: Främjande av en intern kultur som betonar kvalitet; utvärdering av prestationer och belöning
 • Relevanta etiska krav: Oberoende
 • Godkännande och fortsättning av kundrelationer och enskilda uppdrag: Utredning om utträde
 • Utförande av uppdraget: Uppdragsspecifik kvalitetskontroll
 • Uppföljning: Uppföljning av principerna och förfarandena för revisionssammanslutningens kvalitetskontroll; bedömning, kommunikation och korrigering av konstaterade brister
 • Testning och dokumentering av kvalitetskontrollsystemet.

Vid kvalitetsgranskningarna av revisorerna i sammanslutningen gjorde revisionstillsynen dessutom upprepade observationer inom följande delområden:

 • Granskning av omsättningen eller motsvarande intäkter
 • Granskning av omsättningstillgångarna
 • Granskning av huvudboksregistreringarna och andra rättelser
 • Beaktande av bestämmelser och föreskrifter.

Utöver testningen av revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem testade revisionstillsynen insynsrapporterna. I testningen av fyra revisionssammanslutningars insynsrapport konstaterades att insynsrapporten hade publicerats med iakttagande av tidsgränserna i den lagstiftning som gällde den (EU:s revisionsförordning 537/2014) och att den innehöll de lagstadgade kraven. En revisionssammanslutnings insynsrapport hade publicerats med iakttagande av tidsgränserna i den lagstiftning som gällde den och den innehöll de lagstadgade kraven, med undantag av att omsättningsfördelningen inte hade presenterats i enlighet med kravet i EU:s revisionsförordning. En revisionssammanslutnings insynsrapport hade inte publicerats och tidigare räkenskapsperioders rapporter hade inte hållits tillgängliga med iakttagande av tidsgränserna i den lagstiftning som gällde den (EU:s revisionsförordning 537/2014). Insynsrapporten innehöll inte heller allt som enligt lag ska krävas av den.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022