Gå direkt till innehållet
Meny

Observationer om PIE-revisionsuppdrag

PRS revisionstillsyn gick igenom 16 PIE-revisionsuppdrag i kvalitetsgranskningarna som utfördes under 2021. I dessa gjordes observationer bland annat rörande följande ämnesområden:

  • planering av revisionen
  • uppdragsteamets diskussion om risken för missbruk samt bokslutets benägenhet för väsentliga felaktigheter
  • anlitande av en serviceorganisation
  • granskning av omsättningen eller motsvarande intäkter
  • granskning av placeringarna
  • granskning av utvecklingsutgifterna
  • granskning av bokslut
  • uppdragsknuten kvalitetskontroll
  • kommunikation med ledningen och förvaltningsorganen
  • för revisionen särskilt betydelsefulla områden (KAM).

Förberedelser för bedömning av hot mot lagstadgad revision och oberoende

PRS revisionstillsyn har i sina kvalitetsgranskningar lagt märke till att det finns ytterligare behov av att utveckla förberedelserna inför revisionen och bedömningen av oavhängigheten i olika skeden av revisionen samt dokumenteringen av dessa.

Innan en lagstadgad revisor eller revisionssammanslutning tar emot eller fortsätter ett uppdrag som gäller lagstadgad revision av en sammanslutning som är av allmänt intresse, ska man bland annat bedöma oberoendet och opartiskheten samt hur länge revisionsuppdraget varar. Alla betydande hot mot oberoende samt åtgärder för att lindra dessa hot ska antecknas i arbetspappren. Utöver slutsatserna ska det av dokumentationen framgå vilka omständigheter som har bedömts för att dra slutsatsen. Vid kvalitetsgranskningarna har man märkt att revisorer ibland skriver en slutsats på arbetspappren, men inte de faktorer som ligger till grund för slutsatsen i fråga.

Den lagstadgade revisorn eller revisionssammanslutningen ska dessutom i tilläggsrapporten årligen skriftligen bekräfta för revisionsutskottet att den lagstadgade revisionen utförs av en lagstadgad revisor och revisionssammanslutning samt av revisionssammanslutningens delägare och de ledande personerna i uppdragsgruppen (senior manager och manager) är oberoende av den sammanslutning som granskas. Den lagstadgade revisorn eller revisionssammanslutningen ska diskutera med revisionsutskottet om faktorer som hotar dess oberoende och om de försiktighetsåtgärder som vidtagits för att lindra dessa hot. Både tilläggsrapporten och diskussionen ska vara dokumenterade i revisionsmappen.

På revisionsuppdrag som gäller betydande sammanslutningar av allmänt intresse tillämpas också kravet på kvalitetskontroll av uppdraget. Innan revisionsberättelsen och tilläggsrapporten ges ska en kvalitetskontroll av uppdraget genomföras. Vid kvalitetskontrollen ska också den lagstadgade revisorns eller revisionssammanslutningens oberoende av den sammanslutning som granskas bedömas.

Kravet på bedömning av revisorns oberoende grundar sig på EU:s förordning 537/2014.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022