Gå direkt till innehållet
Meny

Observationer vid kvalitetsgranskningar av revisionsuppdrag inom den offentliga förvaltningen

Under 2021 utförde PRS revisionstillsyn kvalitetsgranskningen av fem revisionsuppdrag inom den offentliga förvaltningen. Samtliga handlade om kommuner. Två av de fem revisionsuppdragen godkändes och tre kvalitetsgranskningar fortsätter med en ny granskning.

Enligt kommunallagen ska revisorn granska om

  1. kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut,
  2. kommunens bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut,
  3. uppgifterna om grunderna för statsandelarna är riktiga
  4. kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.

Observationer som påverkade resultatet av kvalitetsgranskningen gjordes i tre av de fyra revisorsuppgifterna som anges i kommunallagen. Bara vid granskningen av uppgifterna i anslutning till grunderna för statsandelarna gjordes inga observationer som påverkade resultatet.

Observationerna fokuserade på särdragen vid revision av den offentliga förvaltningen, i synnerhet granskningen av lagligheten i förvaltningen samt en ändamålsenlig organisering av den interna kontrollen och koncernövervakningen.

Vid kvalitetsgranskningarna gjordes bl.a. följande resultatpåverkande observationer:

  • Av revisionsdokumentationen framgår att kommunen har beslutat bevilja borgen för att finansiera koncernbolagets lån. Av revisionsdokumentationen framgår inte hur revisorn har försäkrat sig om att alla de grunder för ställande av borgen som nämns i kommunallagen har uppfyllts för beviljande av borgen
  • Utifrån revisionsdokumentationen kan det inte verifieras att revisorn skulle ha bedömt riktigheten av den utredning som lämnats om ordnandet av koncernövervakningen i verksamhetsberättelsen innan verksamhetsberättelsen lämnades.
  • Utifrån revisionsdokumentationen kan det inte verifieras att revisorn skulle ha avstämt bokslutet mot bokföringen, granskat jämförelseuppgifterna samt säkerställt att uppgifterna i bokslutet är riktiga och fullständiga innan revisionsberättelsen lämnades.
  • Av revisionsdokumentationen framgår inte hur revisorn har säkerställt att kommunen har meddelat om upphandlingarna i tillräcklig omfattning. Dessutom framgår det inte av revisionsmappen att revisorn skulle ha riktat granskningsåtgärder till upphandlingar av tjänster. Av revisionsdokumentationen framgår inte heller om revisorn har granskat upphandlingar som inte har konkurrensutsatts.
  • Utifrån revisionsdokumentationen kan det inte verifieras att revisorn, innan revisionsberättelsen lämnades, skulle ha dokumenterat den helhetsuppfattning som revisorn har skapat sig om nivån på kommunens interna kontroll och riskhantering.
Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022