Gå direkt till innehållet
Valikko

Kvalitetsgranskningens tillvägagångssätt

Den kvalitetsgranskning som utförs av revisionstillsynen vid PRS grundar sig på revisionslagen och Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning 537/2014. Revisionstillsynen utför kvalitetsgranskningar av både revisionssammanslutningar och revisorer.

Kvalitetsgranskning av revisionssammanslutningar

Revisionstillsynen utför med tre års mellanrum kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar).

En revisionssammanslutning ska ordna sin verksamhet i enlighet med god revisionssed med beaktande av verksamhetens omfattning och komplexitet. Sammanslutningen ska utarbeta principer och förfaranden för att säkerställa detta. Vid kvalitetsgranskningen utvärderar revisionstillsynen strukturen och funktionen hos sammanslutningens kvalitetskontrollsystem. Målet är också att säkerställa att sammanslutningen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utveckla sitt system utifrån tidigare observationer och rapporter från revisionstillsynen och sammanslutningens egen kvalitetskontroll.

Med en sammanslutnings kvalitetskontrollsystem avses de verksamhetsprinciper och förfaringssätt som man tagit fram för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Revisionstillsynen bedömer vid kvalitetsgranskningarna hurdana sammanslutningens verksamhetsprinciper och förfaringssätt är och om de följs i praktiken.

Revisionssammanslutningen ska skapa och upprätthålla ett kvalitetskontrollsystem som hjälper till att ge sammanslutningen rimlig säkerhet om att

  • sammanslutningen och dess personal följer yrkesstandarder
  • sammanslutningen och dess personal iakttar tillämpliga krav som grundar sig på författningar och bestämmelser
  • sammanslutningens och de för uppdragen ansvariga personernas rapporter är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna.

Kvalitetskontrollsystemet ska täcka följande delområden i den internationella kvalitetskontrollstandarden ISQC 1:

  • ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget
  • relevanta yrkesetiska krav
  • att acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag
  • personal
  • hur uppdrag utförs
  • övervakning.

Kvalitetsgranskning av revisorer

PRS revisionstillsyn utför kvalitetsgranskningar även för alla revisorer (fysisk person). Som en del av revisorns kvalitetsgranskning går man igenom revisorns revisionsarbete i ett revisionsuppdrag som revisionstillsynen valt. Vid genomgången av uppdragen utnyttjas de observationer som gjorts som bevis på hur revisorerna i sammanslutningen iakttar dess verksamhetsprinciper och förfaringssätt vid utförandet av uppdragen. Observationerna används också som bevis på hur sammanslutningens utvecklingsåtgärder tar sig uttryck i det praktiska genomförandet av revisionerna.

Syftet med kvalitetsgranskningar som revisionstillsynen utför är att främja revisionens höga kvalitet och att öka förtroendet för revisionen och därigenom den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet. Revisionstillsynen strävar efter att vid revisionen identifiera de delområden som enligt revisionstillsynen borde utvecklas för att säkerställa revisionens kvalitet och efterlevnaden av lagar och bestämmelser

Kvalitetsgranskningen av en revisor utförs genom att man bedömer revisorns revisionsarbete i det revisionsuppdrag som revisionstillsynen har utsett. Vid kvalitetsgranskningen bedömer kvalitetsgranskningsenheten om revisionen av det valda uppdraget kan anses vara utförd enligt god revisionssed.

Som en del av övervakningen av iakttagandet av god revisionssed bedöms hur en revisor har iakttagit kraven i relevanta revisionsstandarderna och om revisorns granskningsåtgärder ur revisionens synvinkel varit inriktade på väsentliga och betydande frågor.

Utifrån de handlingar som finns i revisionsdokumentationen ska man kunna konstatera att tillräckligt med ändamålsenliga revisionsbevis har inhämtats som stöd för utlåtandet. Utifrån dokumentationen ska man också kunna konstatera att revisorns rapportering överensstämmer med de observationer som gjorts vid revisionen.

Kvalitetskontrollens tillvägagångssätt

Vid bedömningen av revisorernas arbete har revisionstillsynen vid PRS strävat efter att beakta särdragen hos det objekt som revisorn granskat samt även den granskade sammanslutningens storlek och komplexitet. Vid revisionerna av revisionssammanslutningarna 2021 användes ett granskningsprogram enligt den gemensamma kvalitetsgranskningsmetoden Common Audit Inspection Methodology (CAIM) som upprättats av de myndigheter som övervakar revisionen i EU. Vid revisionerna av revisorerna användes fyra arbetsprogram för kvalitetsgranskning. Det första arbetsprogram är avsett för kvalitetsgranskningar som gäller en revisor inom den offentliga förvaltningen, och det andra för kvalitetsgranskningar som gäller en revisor hos en sammanslutning av allmänt intresse (PIE-sammanslutning). Det tredje arbetsprogrammet används när kvalitetsgranskningen gäller en revisor hos någon annan än den offentliga förvaltningen eller PIE-sammanslutningen. Det fjärde arbetsprogrammet är planerat för kvalitetsgranskningar av nygranskningar.

Revisionstillsynen fortsatte med det beprövade verksamhetssättet, där hela kvalitetssäkringsteamet på gemensamma möten (kliniker) diskuterar frågor som framkommit vid kvalitetsgranskningen och som är svåra eller kräver tolkning. Under året ordnades 81 kliniker där revisionstillsynen utöver enskilda frågor behandlade observationer från kvalitetsgranskningarna och bedömde deras inverkan på kvalitetsgranskningens resultat. Dessutom höll kvalitetssäkringsteamet och kvalitetssäkringssektionen för offentlig granskning ett gemensamt möte. Kvalitetssektionen för offentlig granskning har till uppgift att bistå revisionstillsynen i utvecklingen av arbetsmetoderna för kvalitetsgranskningar och utvärderingen av resultaten av kvalitetsgranskningarna. Till kvalitetssektionen hörde 2021 OFR Virpi Ala-aho, konsultativ tjänsteman Pasi Leppänen och OFR Erja Viitala.

Under 2021 infördes ett nytt verksamhetssätt inom revisionstillsynen. De revisorer som var föremål för kvalitetsgranskningen erbjöds enligt prövning möjlighet att diskutera observationerna i uppdraget med den expert som utförde kvalitetsgranskningen. I första hand erbjöds möjlighet till diskussion för revisorer vars resultat av kvalitetsgranskningen hade underkastats eller vars granskning fortsätter med en ny granskning. Revisorer vars resultat av kvalitetsgranskningen hade godkänts erbjöds möjlighet till diskussion från fall till fall. Under 2021 samtalade experter på kvalitetssäkring med sammanlagt 55 revisorer.

Kvalitetskontrollens styrbarhet och utveckling av verksamheten

PRS kvalitetsgranskningar som en del av tillsynen över revisorerna är förebyggande och styrande verksamhet vars mål är att förbättra revisionens kvalitet. Revisionstillsynen önskar att de revisorer som är föremål för kvalitetsgranskningen får riktlinjer för utvecklingen av sin egen revision utifrån de iakttagelser som revisionstillsynen gjort. Av de viktigaste observationerna i kvalitetsgranskningen som publicerats i årsrapporten och som framkommit i andra sammanhang hoppas revisionstillsynen få stöd på en högklassig revision även för revisorer som inte har varit föremål för kvalitetsgranskning.

Revisionstillsynen ordnade 12.11.2021 ett informations- och diskussionstillfälle för OFGR-revisorer.
Vid mötet berättade Pasi Leppänen (EM, konsultativ tjänsteman) från finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning om aktuella frågor inom kommunekonomin och -revisionen. Dessutom behandlade PRS experter på kvalitetssäkring tyngdpunkterna i kvalitetsgranskningen särskilt med tanke på de frågor som hade lyfts fram vid revisionerna.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022