Litteraturtips till GR- och CGR-examina 2022

Detta är en lista sammanställd av revisionstillsyn om aktuell litteratur som examinanderna kan utnyttja som hjälp för att förbereda sig för GR- och CGR-examina. Litteraturförteckningen har senast uppdaterats 3.6.2022.

Reglering om bokföring och bokslut samt bokföringssed

1) IFRS-volymen 2022 FAR Akademi 2022.

2) Haaramo Virpi – Palmuaro Sirkku – Peill Elina: IFRS-raportointi. Fokus.Talentum.fi. Jatkuvatäydenteinen.

3) Halonen Jari ym.: IFRS - Käytännön käsikirja –5. uudistettu painos. Edita 2021.

4) Onlinejulkaisu: https://stakatemia.fi/tuote/ifrs-ja-isa-sanasto-onlinejulkaisu/

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


5) Kondelin Antti ¬– Peltomäki Tomi. Palkkahallinnon säädökset 2022. Alma Talent 2022.

6) Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Kirjanpitolaki – kommentaari. Uudistettu 4.painos. Alma Talent 2016.

7) Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Liikekirjanpito. Alma Talent Oy. Jatkuvatäydenteinen.

8) Lydman Kari: Uusi kirjanpitolaki käytännössä. Tietosanoma 2016.

9) Rekola-Nieminen Leena: Kirjanpitolaki käytännössä. Edita 2021.

10) PKF International Ltd: Wiley IFRS 2021: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Wiley 2021. Onlinejulkaisu: https://www.wiley.com/en-us/Wiley+2021+Interpretation+and+Application+of+IFRS+Standards-p-9781119818656

11) Honkamäki Tuomas – Reponen Marko - Mäkelä Lotta – Pohjonen Sari: Konsernitilinpäätöksen laadinta. Alma Talent 2016.

12) Suomen Tilintarkastajat ry: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli, 15. uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2021. https://stakatemia.fi/tuote/asunto-ja-kiinteistoosakeyhtion-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/

13) Suomen Tilintarkastajat ry: Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli, 12. uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2020.

14) Suomen Tilintarkastajat ry: IFRS-standardit 2021. ST-Akatemia Oy 2021.

15) Suomen Tilintarkastajat ry: Rahoituslaskelma. ST-Akatemia Oy. Onlinejulkaisu.

16) Suomen Tilintarkastajat ry: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2021. ST-Akatemia Oy 2021 https://stakatemia.fi/tuote/osakeyhtion-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/

17) Suomen Tilintarkastajat ry: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli. 15.uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2021. https://stakatemia.fi/tuote/yhdistyksen-ja-saation-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/

18) Yritystutkimus ry. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017. Gaudeamus. 10. korjattu laitos
http://yritystutkimusry.fi/wp-content/uploads/2021/04/Yritystutkimuksen_Tilinpaatosanalyysi.pdf

Reglering om revision samt god revisionssed

1) 2020 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other assurance and Related Services Pronouncements. IFAC 2021.

2) FARs Samlingsvolymen Revision 2022 . Far Akademi Ab 2022.

3) Halonen Kaarina – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOYpro 2010.

4) Horsmanheimo Pasi – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastus – asiakkaan opas. Alma Talent 2017.

5) https://stakatemia.fi/tuote/isa-standardien-soveltaminen-pk-yhteisojen-tilintarkastuksessa-onlinejulkaisu/

6) Suomen Tilintarkastajat ry: Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2020. ST-Akatemia Oy 2020. https://stakatemia.fi/tuote/kansainvaliset-tilintarkastusalan-standardit-onlinejulkaisu/

7) Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2021: Kertomukset, lausunnot ja muut asiakirjat. ST-Akatemia Oy 2022. https://stakatemia.fi/tuote/tilintarkastajan-raportointi/

Intern kontroll och riskhantering

1) Alftan ym.: Corporate Governance sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta, uudistettu laitos. Edita 2008.

2) COBIT 5.0: Control Objectives for Information and Related Technology. IT Governance Institute. http://www.isaca.org/cobit

3) Holopainen Atte – Koivu Eila – Kuuluvainen Antero – Lappalainen Keijo – Leppiniemi Jarmo – Mikola Matti – Vehmas Keijo: Sisäinen tarkastus. Tietosanoma Oy 2013.

4) Internal Control – Integrated Framework 2013. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (COSO). AICPA 2013.

5) Koivu Eila – Ranta-aho Markku – Vuoti Helge: Väärinkäytösriskit hallintaan. Tietosanoma Oy 2010.

6) Sawyer, Lawrence B. – Dittenhofer, Mortimer: Sawyer`s Guide for Internal Auditors. The Institute of Internal Auditors. Sixth edition, 2013 tai uudempi / eller nyare.

7) Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit: http://www.theiia.fi/?sc=5299&sc2=5374
https://theiia.fi/sisainen-tarkastus/ammatillinen-ohjeistus/standardit/?display_old=true&listing=custom_post_listing_1#custom_post_listing_1

Reglering om olika sammanslutningsformer

1) Airaksinen Manne – Pulkkinen Pekka – Rasinaho Vesa: Osakeyhtiölaki I ja II. 3. uudistettu painos. Alma Talent. 2018.

2) Arvopaperimarkkinayhdistys ry: Hallinnointikoodi (Corporate Governance 2020) 2020. https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/

3) Hannula Antti – Kilpinen Kai – Lakari Torsti: Säätiö – käytännön käsikirja. Talentum. 2015.

4) Alakare Mikko – Kemppinen Seppo – Laaksonen Lasse – Lahti Ilkka – Leppä Mikko – Lydman Kari: Yhdistys ja säätiö: Oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto. Tietosanoma Oy. 2018.

5) Honkamäki Tuomas – Kujanpää Emmiliina - Pennanen Matti: Yritysjärjestelyjen käsikirja – kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus. Alma Talent. 2018.

6) Hoppu Esko – Hoppu Kari – Hoppu Katja: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 17. uudistettu painos. Alma Talent. 2020.

7) Härmäläinen Ilkka - Malinen Jari - Pirinen Jari - Raitala Saara - Sorri Sakari - Strang Lars. Yrityssaneerauksen käsikirja. Edita Publishing Oy. 2009.

8) Immonen Raimo: Yritysjärjestelyt. 7. uudistettu painos. Alma Talent. 2018.

9) Keskuskauppakamari: Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen (Corporate Governance). 2016.

10) Koski Pauli – Sillanpää Matti J.: Yhtiöoikeus. Fokus. Almatalent.fi. Jatkuvatäydenteinen.

11) Koulu Risto: Konkurssioikeus. 2. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy. 2009.

Annan reglering som rör revision

1) Finanssivalvonta: sisäpiiriä, rahanpesua, listautumista yms. koskevat ohjeet ja kannanotot. Löytyvät osoitteesta www.finanssivalvonta.fi

2) Keskuskauppakamarin ostotarjouslautakunta. Ostotarjouskoodi. http://cgfinland.fi/suositukset/ostotarjouskoodi/
3) Lakikokoelma: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö 2013. Edita Publishing. 2013.

4) Nasdaq OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssitoimintaa koskevat säännöt. (Ohjeet löytyvät osoitteesta http://nasdaqomx.com/listing/europe/rulesregulations/).

5) Nieminen Auvo – Anttila Raimo – Äärilä Leena – Jokinen Mika: Arvonlisäverotus. Fokus.almatalent.fi. Jatkuvatäydenteinen.

6) Sirkka-Liisa Roine (toim.): Sisäpiiriläisen opas. Suomen Pörssisäätiö 2005.

7) Tikka Kari S. – Nykänen Olli – Juusela Janne – Viitala Tomi: Yritysverotus I–II. Fokus.almatalent.fi. Jatkuvatäydenteinen.

Lagstiftning och övrig litteratur

De som deltar i examen förutsätts även bekanta sig med tillämpningen av den lagstiftning som gäller branschen och de ändringar som senare vidtagits i denna, såsom bokföringsnämndens beslut, allmänna anvisningar och utlåtanden samt aktuella frågor som ansluter sig till revision, samt senaste beskattnings- och rättspraxis exempelvis genom förmedling av tidningarna Tilisanomat och Verotus samt https://fokus.almatalent.fi -service av Talentum Fokus.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.01.2023