Gå direkt till innehållet
Meny

Anvisningar till innehavare av företagsnamn

PRS ber innehavaren av företagsnamnet (firman) om yttrande efter att ansökan om hävande har lämnats in och PRS har granskat ansökan.

Om innehavaren av företagsnamnet inte skickar något yttrande inom utsatt tid, häver PRS registreringen av företagsnamnet i enlighet med ansökan, om inte ansökan är uppenbart ogrundad.

PRS häver registreringen av företagsnamnet om innehavaren av namnet inte visar att det har använts under de senaste fem åren eller något godtagbart skäl för att det inte har använts.

Observera att när PRS handlägger ansökan om hävande, beaktar PRS inte sådan användning av företagsnamnet som skett inom tre månader före det att ansökan gjordes, om förberedelserna för användningen av namnet har inletts först efter det att innehavaren av namnet har fått kännedom om eventuell ansökan eller talan om hävande.

Vad ska jag göra om jag motsätter mig hävandet av registreringen?

Skicka in ett fritt formulerat yttrande till PRS inom den tidsfrist som anges i brevet.

Du kan bifoga en fritt formulerad redogörelse om användningen av företagsnamnet, exempelvis om att företagsnamnet har använts i företagets reklam, affärsdokument eller i andra motsvarande sammanhang.

Observera att utgångspunkten är att ditt yttrande och din redogörelse är offentliga dokument som blir tillgängliga i informationstjänsten Virre.

Hur skickar jag yttrandet till PRS?

Underteckna och datera yttrandet och skicka det tillsammans med redogörelsen

  • antingen per post till:

PRS
Juridiska enheten
00091 PRH

Utskriftsversion Uppdaterad 10.06.2021