Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om sökande av betalning för fordran

Om en näringsidkare säljer eller annars överlåter hela den egendom som är föremål för företagsinteckning eller huvuddelen av den (m.a.o. egendomen som är föremål för överlåtelsen utgör mera än hälften av den företagsintecknade egendomens värde), består företagsinteckningen och ger företräde till betalning ur den överlåtna egendomen.

Inteckningshavaren ska dock söka betalning för sin fordran ur den intecknade egendomen av förvärvaren inom sex månader från det han fick kännedom om överlåtelsen eller senast två år efter överlåtelsen och anmäla detta till registermyndigheten.

En skriftlig fritt formulerad anmälan görs av inteckningshavaren.

Ange i anmälan

 • anmälarens och eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
 • anmälarens yrkande på anteckning om att han sökt betalning för sin fordran ur den intecknade egendomen
 • firma och företags- och organisationsnummer av den näringsidkare som överlåtit egendom
 • firma och företags- och organisationsnummer av den näringsidkare som övertagit egendom (om de har införts i handelsregistret)
 • individualisering av den inteckning enligt vilken anmälan görs
 • beloppet av den fordran vars betalning söks
 • när stämningen eller någon annan ansökan har lämnats in till domstol eller någon annan myndighet

Anmälan ska dateras och undertecknas av anmälaren eller av honom skriftligen befullmäktigat ombud.

Bifoga till anmälan

 • fullmakt om ansökan är undertecknad av ombud
 • utredning om överlåtelse (om möjligt)
 • utredning om det belopp vars betalning söks (t.ex. stämningsansökan)
 • utredning om när stämningen eller någon annan ansökan har lämnats in till domstol eller någon annan myndighet (t.ex. stämningsansökan)

Anmälningsavgiften är 20 euro.

Anmälan kan skickas per post eller lämnas in personligen till Patent- och registerstyrelsens kundtjänst.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.07.2021