Byte av pantskuldebrevs innehavare

Om företagsinteckningens pantskuldebrev får ny innehavare, kan den nya innehavaren göra anmälan om innehavarbyte för anteckning i företagsinteckningsregistret.

Om skuldebreven däremot har övergått till företaget självt, kan företaget lämna in en anmälan om avförande av anteckningen om innehavare.

Anmälan

Ange i anmälan

  • anmälarens och eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
  • anmälarens yrkande på att han blir antecknad som innehavare av ett senare angivet pantskuldebrev eller yrkande på att anteckningen om pantskuldebrevs innehavare avförs ur företagsinteckningsregistret eftersom skuldebreven har övergått till företaget självt
  • firma och företags- och organisationsnummer av den näringsidkare i vars egendom inteckningen fastställts
  • uppgifter om den inteckning och det pantskuldebrev som anmälan avser (dagen för fastställande och ärendets nummer resp. dagen för undertecknande och nummer)
  • datering och underskrift. Anmälan skrivs under av anmälaren eller en befullmäktigad. Då anmälan undertecknas av den som har befullmäktigats, bifoga en blankofullmakt för honom eller henne i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

  • Bifoga en kopia av orderskuldebrevet av vilken endossering till den nya inteckningshavaren framgår.

  • Om det är fråga ett innehavarskuldebrev behövs det inga bilagor.

Avgift

  • Anmälningsavgiften för varje inteckning är 20 euro.
  • Avgiften betalas i efterhand, se betalningsanvisningar.

Anmälan kan skickas per post eller lämnas in till vår kundtjänst.

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.07.2021