Gå direkt till innehållet
Meny

Omräkning av inteckningens myntenhet till euro

Företagsinteckningsbeloppet får på ansökan omräknas till euro.

Omräkningen utförs enligt den officiella omräkningskursen. Inteckningar fastställda i mark avrundas till närmaste cent.

I samband med omräkningen till euro kan inteckningsbeloppet dock genom avrundning sänkas till ett önskat jämnt belopp.

På ansökan av pantskuldebrevets innehavare får inteckningsbeloppet utan näringsidkarens samtycke sänkas högst till närmaste etthundra euro.

För att sänka inteckningsbeloppet med mer än etthundra euro krävs näringsidkarens samtycke.

Ange i ansökan

  1. sökandes och eventuellt ombuds namn, adress och telefonnummer
  2. näringsidkarens firma och FO-nummer
  3. datum för fastställande av den inteckning som omräknas, dess ärendenummer samt numren på pantskuldebreven
  4. de för omräkning avsedda, i mark uttryckta pantskuldebrevens penningbelopp i euro

Ansökan ska dateras och undertecknas av sökanden eller av ett ombud som hen skriftligen har befullmäktigat.

Bifoga till ansökan

  1. pantskuldebreven i original med inteckningsbevis
  2. fullmakt om ansökan är undertecknad av ombud
  3. näringsidkarens samtycke om inteckningen sänks med mer än etthundra euro

Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften är 20 euro. Vi fakturerar behandlingsavgiften när vi har behandlat ärendet. För faktureringen tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro.

Inlämning av ansökan

Skicka undertecknad ansökan med bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Företagsinteckningsregistret
00091 PRH

Du kan också

  • lämna in ansökan med bilagor i vår besökskundtjänst i Helsingfors. Gå till kundtjänstens kontaktuppgifter.
  • skicka ansökan, kopior av pantskuldebrev samt eventuella andra bilagor till: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi.

Obs! Om du skickar din ansökan per e-post, skickar vi anvisningar och en färdigt ifylld blankett för att lämna in pantskuldebreven i original till oss. Du får anvisningarna och blanketten per e-post efter att vi har tagit din ansökan upp till behandling.

Utskriftsversion Uppdaterad 15.05.2024