Gå direkt till innehållet
Meny

Årsrapport

Stiftelser ska lämna in sin årsrapport till stiftelseregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång. Handlingarna ska innehålla stiftelsens FO-nummer och fullständiga, officiella namn.

Vi rekommenderar att stiftelserna i samband med upprättandet av årsrapporten fäster uppmärksamhet särskilt vid bestämmelserna i 5 kap. (Bokslut och verksamhetsberättelse ) i stiftelselagen. Läs mer i stiftelselagen (487/2015) i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Det är avgiftsfritt att lämna in årsrapporten inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång. När du lämnar in anmälan senare än inom 6 månader är behandlingsavgiften för årsrapporten 85 euro. PRS skickar en faktura efter att årsrapporten har registrerats.

Vi tar årligen ut en tillsynsavgift av alla i registret antecknade stiftelser. Läs mer om tillsynsavgift

Här nedan redogör vi för följande:

Årsrapportens innehåll

Bifoga kopior av följande handlingar till årsrapporten:

 1. Bokslut som innehåller följande:
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • noter (se nedan för mer information)
  • underskrifter av styrelsen och eventuell verkställande direktör
  • revisorns/revisorernas revisionsanteckning
  • koncernbokslut, om det ingår i stiftelsens bokslut
  • finansieringsanalys, om den ingår i stiftelsens bokslut.
 2. Revisionsberättelse
 3. Verksamhetsberättelse. Observera att verksamhetsberättelsen är en separat handling som ska vara daterad. Verksamhetsberättelsen undertecknas av stiftelsens beslutföra styrelse och av eventuell verkställande direktör, med namnförtydligande.
 4. Balansspecifikationer, i vilka skall i detalj per grupp specificeras innehållet av balanskonton (t.ex. ägda aktier per bolag, kundfordringar per faktura osv.).

Årsrapportshandlingarna är offentliga med undantag för specifikationerna till balansräkningen.

Noterna kompletterar kravet på en rättvisande bild av bokslutet. Detaljerade krav på noterna finns i bokföringsförordningen eller statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

Utöver stiftelselagen och bokföringslagen kan speciallagstiftningen medföra ytterligare krav på bokslutets innehåll. Exempel: Om stiftelsen är en partinära sammanslutning som avses i partilagen, måste den i bokslutet ange de uppgifter om bidrag som partilagen förutsätter.

Hurdan är verksamhetsberättelsen enligt stiftelselagen?

Stiftelser ska alltid utarbeta en verksamhetsberättelse för varje räkenskapsperiod. Berättelsen ska innehålla de uppgifter som avses i 3 kap. 1a § 4 mom. 1-3 punkten i bokföringslagen. 5 kap. i stiftelselagen och andra lagar (till exempel partilagen) innehåller dessutom bestämmelser som ska beaktas när verksamhetsberättelsen utarbetas.

Verksamhetsberättelsen ska innefatta en redogörelse för vilken verksamhet stiftelsen har bedrivit för att fullgöra sitt ändamål.

Därtill ska verksamhetsberättelsen innehålla följande:

 • uppgifter om väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsperioden och efter dess utgång
 • en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen och av de omständigheter som påverkar den
 • en redogörelse för omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamheten
 • uppgifter om de närståendetransaktioner som avses i stiftelselagen (såsom utbetalda arvoden, läs mer nedan om hur du anmäler närståendekretstransaktioner).


Bifoga till verksamhetsberättelsen en redogörelse för om stiftelsen har förvärvat bestämmande inflytande i en annan bokföringsskyldig eller om stiftelsen har varit delaktig i en fusion under räkenskapsperioden. Bifoga därtill en redogörelse för om stiftelsens stadgar har ändrats under räkenskapsperioden.

Hur ska närståendekretstransaktioner rapporteras i verksamhetsberättelsen?

Stiftelsens närståendekrets definieras i 1 kap. 8 § i stiftelselagen. Läs också anvisningar om närståendekrets.

Verksamhetsberättelsens eller bokslutets noter ska alltid innehålla följande uppgifter om det som getts till den närståendekrets som avses i 1 kap. 8 § 1 mom. 1-4 och 6 punkten i stiftelselagen, såsom:

 • understöd
 • helt eller delvis vederlagsfria ekonomiska fördelar
 • penninglån
 • säkerheter och ansvarsförbindelser
 • andra ekonomiska transaktioner mellan stiftelsen och dess närståendekrets


Av uppgifterna ovan som gäller närståendekretsen ska framgå

 • närståenderelationens art
 • en beskrivning av transaktioner eller ekonomiska fördelar (till exempel löner, arvoden och ersättningar för stiftelsens styrelse, förvaltningsråd och verkställande direktör)
 • transaktionernas eller de ekonomiska fördelarnas penningvärde.


I princip kan du ange totalvärden av transaktionerna specificerade för aktörer inom närståendekretsen angivna i 1 kap. 8 § i stiftelselagen. Helt eller delvis vederlagsfria fördelar samt andra ekonomiska transaktioner ska alltid specificeras för sig.

I verksamhetsberättelsen ska du separat ange uppgifterna och de huvudsakliga villkoren för penninglån, säkerheter och ansvarsförbindelser som getts till sådana närstående som avses ovan och för dem, om penninglånen, säkerheterna och ansvarsförbindelserna sammanlagt överstiger 20 000 euro eller 5 procent av stiftelsens kapital enligt balansräkningen. Dessutom ska du anmäla hur penninglånen, säkerheterna och ansvarsförbindelserna anknyter till fullgörandet av stiftelsens ändamål, dess verksamhetsformer och medelsförvaltning.

Rekommendationer och anvisningar om hur närståendekretstransaktioner ska framföras i verksamhetsberättelsen

Om stiftelsen inte har gett några lån eller säkerheter till närståendekretsen eller utfört andra sådana transaktioner med närståendekretsen som avses i stiftelselagen, ange detta i verksamhetsberättelsen.

Bokföringsnämnden har gett ett utlåtande om hur stiftelserna ska presentera sina transaktioner med närståendekretsen (KILA 2015/1945). I utlåtandet rekommenderas att stiftelserna i sina verksamhetsberättelser ger en allmän beskrivning av de principer som de följer i fråga om närståendekretstransaktioner. Gå till bokföringsnämndens webbplats. Öppnas i en ny flik

I verksamhetsberättelsen ska det också anges om stiftelsen inte har transaktioner med närståendekretsen. Om uppgift om närståendekretstransaktioner saknas måste vi särskilt fråga stiftelsen om saken för att kunna övervaka transaktionerna i fråga.

För rapporteringen av närståendekretsen rekommenderar vi närståendekretstabellen i anvisningen "God förvaltning i stiftelser", som är tillgänglig på webbplatsen för Stiftelser och fonder rf. Gå till PDF-filen på Stiftelser och fonder rf:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Det går också att informera oss om närståendekretstransaktioner i en fritt formulerad rapport.

Hurdan är revisionsberättelsen enligt stiftelselagen?

För stiftelsen ska väljas ett sådant antal godkända revisorer som stämmer överens med stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Revisorerna undertecknar stiftelsens revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska ingå i stiftelsens årsrapport och lämnas till oss inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Utöver det som bestäms i revisionslagen ska revisionsberättelsen innehålla ett utlåtande om huruvida stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger de uppgifter om stiftelsens verksamhet under räkenskapsperioden som är väsentliga för att bedöma om man har följt stadgebestämmelserna om stiftelsens ändamål och verksamhetsformer.

Revisionsberättelsen ska dessutom innehålla ett utlåtande om huruvida de arvoden och ersättningar som stiftelsen, dess dottersammanslutningar och dotterstiftelser har betalat till ledamöterna i stiftelsens organ ska anses vara sedvanliga.

Obs! Det stiftelselagsenliga utlåtandet ovan som ska tas med i revisionsberättelsen kan inte ersättas med ett omnämnande enligt revisionslagen om huruvida bokslutet enligt bokföringslagen ger en rättvisande bild av stiftelsens verksamhetsresultat och dess ekonomiska ställning.

Speciallagstiftningen kan medföra ytterligare krav på revisionsberättelsen. Exempel: Om stiftelsen är en i partilagen avsedd partinära sammanslutning, måste dess revisionsberättelse också innehålla ett i partilagen förutsatt utlåtande om huruvida stiftelsen i sin verksamhet har iakttagit partilagens bestämmelser om bidrag och begränsningar i fråga om bidraget. Läs mer i partilagen (10/1969) i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Hurdant är koncernbokslutet enligt stiftelselagen?

Om en stiftelse har i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande i en annan inhemsk eller utländsk sammanslutning eller stiftelse, är stiftelsen moderstiftelse och den andra parten är dottersammanslutning. Moderstiftelsen och dess dottersammanslutningar bildar en koncern.

Stiftelsen har bestämmande inflytande i en annan sammanslutning eller stiftelse också när stiftelsen tillsammans med en eller flera dottersammanslutningar, eller en dottersammanslutning ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar, har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen i den andra sammanslutningen eller stiftelsen i fråga.

Enligt 5 kap. 4 § 2 mom. i stiftelselagen ska en stiftelse som är moderstiftelse i en koncern alltid upprätta ett koncernbokslut. Undantagsbestämmelserna i 6 kap. 1 § i bokföringslagen om upprättande av koncernbokslut och bestämmelserna i 6 kap. 3 § om att låta bli att sammanställa dotterbolaget gäller inte stiftelsen som koncernens moder.

Efter att koncernbokslutet har upprättats är det möjligt att låta bli sammanställa ett dotterbolags bokslut med koncernbokslutet, om en sammanställning inte behövs för att ge riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens verksamhet och ekonomiska ställning med hänsyn till denna lags bestämmelser om stiftelsens ändamål och verksamhet. Stiftelsen kan dock inte låta bli att sammanställa sitt enda dotterbolag med koncernbokslutet eftersom skyldigheten att upprätta koncernbokslut är ovillkorlig.

Om förutsättningarna finns och stiftelsens styrelse beslutar att inte sammanställa dotterbolagets bokslut, ska detta beslut och dess grunder i enlighet med bokföringsnämndens utlåtande 2015/1945 redogöras för i verksamhetsberättelsen eller i bokslutets noter.

För ett dotterbolag vars bokslut inte sammanställs anges dess resultat, beloppet för frivilliga reserver och dess ändring samt både eget och främmande kapital (andelen för koncernens externa skulder separat).

Tidpunkt för inlämnande av handlingar samt rådgivning

Du kan skicka årsrapporten per post eller via skyddad e-post till PRS.

Per post

Lämna in årsrapportens handlingar i A4-format. Handlingarna får inte häftas ihop eller bindas till bok.
Lämna in årsrapporten till:

Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsetillsyn
00091 PRH

Per e-post

Använd skyddad e-post eftersom stiftelsens årsrapport omfattar sekretessbelagda specifikationer till balansräkningen. Skydda dock inte årsrapportshandlingarna på något annat sätt, t.ex. med ett lösenord. Skyddade dokument kan inte behandlas, utan PRS måste begära att de skickas om.

Bifoga två bilagor i pdf-format till ditt e-postmeddelande: offentliga årsrapportshandlingar i den ena bilagan och hemliga specifikationer till balansräkningen i den andra. Du kan också bifoga fler eller färre än två bilagor, om det inte är möjligt att kombinera eller separera bilagorna exempelvis på grund av elektroniska signaturer.

Välj "Inlämning av årsrapport för stiftelse" som mottagare när du skickar in årsrapporten via skyddad e-post. Läs mer om skyddad e-post.

Kontakta vårt tillsynsteam om du behöver rådgivning i ärenden som gäller årsrapporter. För ytterligare information, skicka e-post till valvonta@prh.fi.

Förhandsinformation om elektroniska bokslutsrapporter

PRS övergår stegvis till att ta emot bokslutsuppgifter elektroniskt i IXBRL-format.

År 2019 inledde vi ett pilotprojekt som gäller stiftelsers årsrapporter i samarbete med Stiftelser och fonder rf.

Enligt den preliminära tidtabellen utarbetade vi 2019 en taxonomi för stiftelser, dvs. en teknisk innehållsanalys för bokslut. Pilotstiftelserna upprättade ett bokslut i strukturerad form för räkenskapsperioden 2019 och lämnade in det genom PRS gränssnitt 2020. Under 2022 kan alla som vill lämna in sina rapporter digitalt.

Vad innebär IXBRL?

IXBRL-språket (Inline eXtensible Business Reporting Language) gör det möjligt att skapa, behandla, bearbeta och visualisera ekonomiska rapporter maskinellt.

I bokslut i IXBRL-format visas uppgifterna på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar. Detta minskar bland annat risken för att väsentliga uppgifter saknas i bokslutet.

Lagstiftning

Utskriftsversion Uppdaterad 15.11.2023