Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionstillsynens arbetsplan 2022

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) godkänner revisorer, utövar tillsyn över revisorer och utför andra uppdrag i enlighet med revisionslagen. Tillsynen avser revisionssammanslutningar samt GR-, CGR-, OFGR- och OFR-revisorer. Revisionstillsynen främjar företagens verksamhetsförutsättningar som en del av PRS.

Genom vår verksamhet bidrar vi till förtroendet för revision och bokslutsuppgifter. Vi samarbetar med Finansinspektionen och andra myndigheter. Vår verksamhet baserar sig på rättssäkerhet, förutsägbarhet, objektivitet och parternas likställdhet.

PRS fastställda strategiska mål 2018–2022 styr revisionstillsynens verksamhet. Läs mera om PRS strategiska mål.Öppnas i en ny flik Enligt PRS strategi är verkningsfull tillsyn ett av våra mål. Genom att utöva tillsyn främjar vi tillsynsobjektens lagenliga verksamhet och försöker förebygga förfaranden som strider mot lagen. Verkningsfullhet förutsätter att vi

  • aktivt vägleder våra tillsynsobjekt samt informerar dem om vår tillsynsverksamhet
  • aktivt ingriper i misstankar om förfaranden som strider mot lagen, och använder lagstadgade tillsynsmetoder
  • för aktiv dialog med tillsynsobjekt och med parter som representerar dem, och utvecklar tillsynsverksamheten på lång sikt utgående från erfarenhet och respons
  • effektivt fördelar våra begränsade resurser.

Enligt den feedback vi fick av revisorer i vår enkät i slutet av 2020 är de viktigaste utvecklingsobjekten i revisionstillsynen att öka interaktionen med revisorer, göra kraven tydligare och förkorta granskningstiderna. Läs mer om enkätresultatet i PRS nyhetsbrev. Öppnas i en ny flik

Vi har förbättrat begripligheten och vägledningen av våra beslut genom att motivera dem i detalj. Vi förkortar handläggningstiderna med tillräckliga resurser och genom att hålla god arbetsro. Vi för personliga diskussioner om observationer och beslutsmotiveringar tillsammans med revisorer som är föremål för kvalitetsgranskning. Vi fortsätter att främja den här verksamheten också under 2022. Därtill har vi utarbetat en utvecklingsplan för revisionstillsynens register och datasystem. Det egentliga arbetet att utveckla systemen kommer att genomföras under de kommande åren. Vår avsikt är att utveckla verksamheten med hjälp av robotisering under 2022.

Revisionstillsynen medverkar aktivt i utvecklingsprojekt inom revisionsbranschen internationellt och i hemlandet. Vi deltar i nationellt och europeiskt lagberedningsarbete. Viktiga aktuella EU-lagstiftningsinitiativ och -åtgärder är: 1) elektronisk bokslutsrapportering (ESEF, European Single Electronic Format) och revision därav, 2) att förbättra digital säkerhet inom finanssektorn (DORA, Digital Operational Resilience for the Financial Sector) och 3) hållbarhetsrapportering i företag (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) och säkerställande av rapporteringen.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.11.2021