Årsrapport om undersökningsärenden 2021

Syftet med revisionsnämndens och revisionstillsynens avgöranden i undersökningsärenden är att bedöma om en enskild revisors förfarande är lämpligt och att styra utvecklingen av god revisionssed i Finland. Ett ytterligare mål är att revisorer och revisionssammanslutningar i sin verksamhet ska fästa uppmärksamhet vid iakttagande av god revisionssed och yrkesetiska principer enligt revisionslagens krav.

Årsrapportens syfte

I sin årsrapport om undersökningsärenden redogör Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn för iakttagelser och slutsatser beträffande undersökningsärenden 2021.

I undersökningsärenden utreds revisorernas verksamhet i efterhand med hjälp av olika tillsynsmetoder. Informationen i årsrapporten har betydelse som vägledning för revisorer, revisionskunder och intressentgrupper. Iakttagelserna och slutsatserna gällande undersökningsärenden ger revisorer och revisionskunder information om revisionskraven ur tillsynsmyndighetens, PRS, synvinkel.

PRS revisionstillsyn: verksamhet, uppgifter och delområden

Utgångspunkterna för revisionstillsynens verksamhet vid PRS är rättssäkerhet, förutsägbarhet, objektivitet och parternas likställdhet. Syftet med revisionstillsynens verksamhet är att kontinuerligt förbättra bokslutsinformationens tillförlitlighet.

Till revisionstillsynens uppgifter hör att godkänna och registrera revisorer samt att övervaka, allmänt styra och utveckla verksamheten. Bestämmelser om uppgifterna för PRS revisionstillsyn finns i 7 kap. 1–3 § i revisionslagen (1141/2015). Revisionstillsynssystemet är oberoende av revisionsbranschen och revisionsobjekten.

Undersökningsärendena bildar tre olika tillsynshelheter:

  1. tillsyn över revisorernas yrkeskunskap och andra villkor för godkännande,
  2. kvalitetskontroll av revisorernas verksamhet som inverkar på förhand samt
  3. disciplinär efterhandstillsyn som riktas mot enskilda fall (prövning).
Utskriftsversion
Uppdaterad 23.03.2022