Gå direkt till innehållet
Valikko

Hur ansöker jag om godkännande som revisor?

Som revisor kan en person godkännas som avlagt revisorsexamen och

  • som inte är försatt i konkurs, som inte har meddelats näringsförbud, som inte är omyndig, vars handlingsbehörighet inte har begränsats och för vilken det inte har förordnats en intressebevakare
  • som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag
  • som efter godkänt resultat i GR-examen gett en revisorsförsäkran inför domstol.

Dessutom ska den som ansöker om godkännande som GR-revisor ha minst 3 års praktisk erfarenhet av revision eller 15 års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik och den som ansöker om godkännande som OFGR-revisor ska ha antingen 1,5 års praktisk erfarenhet av revisionsuppdrag inom offentlig förvaltning och ekonomi eller krävda studier inom offentliga sektorn

Registreringsblankett och bilagor till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Lämna in registreringsblanketten och bilagorna enligt anvisningarna i blanketten.

Bilagorna till blanketten är:

  • Rättsregistercentralens intyg över att sökanden inte är försatt i konkurs och inte har meddelats näringsförbud
  • utdrag ur registret över fömynderskapsärenden från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata över att sökanden inte är omyndig, att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats och att en intressebevakare inte har förordnats för sökanden. Läs mera.Öppnas i en ny flik
  • utdrag ur domstolens protokoll, av vilket det framgår att sökanden har gett revisorsförsäkran
  • arbetsintyg vid behov.

Intygen från Rättsregistercentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan vara högst tre månader gamla.

Om du redan är GR-/CGR-/OFGR-revisor behöver du inte avge försäkran.

Därtill granskar PRS straff- och bötesregisterutdrag för dem som ansöker om godkännande.

Gå till den elektroniska registreringsblanketten. Öppnas i en ny flik

Revisorsförsäkran inför tingsrätt

Revisorsförsäkran är avgiftsbelagd och ges inför tingsrätt. Kontakta tingsrätten i ditt område för att boka tid för att ge revisorsförsäkran.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.12.2022