Hur ansöker jag om godkännande som revisor?

Som revisor kan en person godkännas som avlagt revisorsexamen och

  • som inte är försatt i konkurs, som inte har meddelats näringsförbud, som inte är omyndig, vars handlingsbehörighet inte har begränsats och för vilken det inte har förordnats en intressebevakare
  • som inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämplig för revisorsuppdrag
  • som efter godkänt resultat i GR-examen gett en revisorsförsäkran inför domstol.

Dessutom ska den som ansöker om godkännande som GR-revisor ha minst 3 års praktisk erfarenhet av revision eller 15 års erfarenhet av yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik och den som ansöker om godkännande som OFGR-revisor ska ha antingen 1,5 års praktisk erfarenhet av revisionsuppdrag inom offentlig förvaltning och ekonomi eller krävda studier inom offentliga sektorn

Registreringsblankett och bilagor till Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Lämna in registreringsblanketten och bilagorna enligt anvisningarna i blanketten.

Bilagorna till blanketten är:

  • Rättsregistercentralens intyg över att sökanden inte är försatt i konkurs och inte har meddelats näringsförbud
  • intyg från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata över att sökanden inte är omyndig, att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats och att en intressebevakare inte har förordnats för sökanden
  • utdrag ur domstolens protokoll, av vilket det framgår att sökanden har gett revisorsförsäkran
  • arbetsintyg vid behov.

Intygen från Rättsregistercentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan vara högst tre månader gamla.

Därtill granskar PRS straff- och bötesregisterutdrag för dem som ansöker om godkännande.

Gå till den elektroniska registreringsblanketten.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Revisorsförsäkran inför tingsrätt

Revisorsförsäkran är avgiftsbelagd och ges inför tingsrätt. Kontakta tingsrätten i ditt område för att boka tid för att ge revisorsförsäkran.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.12.2022