Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för revisionstillsynens register över börsnoterade bolags revisionskommittéer

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Riitta Ylipiha
riitta.ylipiha(at)prh.fi
Tfn 029 509 5021

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

9 kap. 1-2 §, 7 kap. 2 § i revisionslagen (1141/2015) (allmän styrning och utvecklingsuppdrag) och 30 artikel i EU-förordning 537/2014

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Registret innehåller namn på ledamöter och/eller kontaktpersoner i finländska börsnoterade bolags revisionskommittéer och deras kontaktuppgifter samt namn på ledamöter i andra organ som sköter uppdrag som hör till börsnoterade bolags revisionskommittéer och deras kontaktuppgifter.

Uppgiftskällor

Uppgifterna har samlats in genom förfrågningar hos de börsnoterade bolagen.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Inget regelmässigt utlämnande av uppgifter till utomstående utanför PRS

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, i vilken lagringstiderna fastställs. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt, och det uppdaterade registret lagras under den tid som det används.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023