Företags- och organisationsdatasystemet och FO-nummer

Företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi är ett datasystem som Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen upprätthåller tillsammans.

Företags- och organisationsdatasystemet omfattar de företag och sammanslutningar som har antecknats i

  • PRS handelsregister eller stiftelseregister och
  • Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister eller register över mervärdesskattepliktiga
  • samt de företag och sammanslutningar om vilka en etableringsanmälan har lämnats in men som ännu inte har antecknats i ovannämnda register.

Gå till webbplatsen ytj.fi.

Företags- och organisationsnummer (FO-nummer)

Ett företag eller en sammanslutning får ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) av PRS eller Skatteförvaltningen genast efter att dess anmälan har registrerats i företags- och organisationsdatasystemet.

Lämna in din etableringsanmälan för aktiebolag eller enskild näringsidkare (”firma”) på nätet i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Du får ett FO-nummer efter att du har undertecknat anmälan, betalat handelsregistrets behandlingsavgift och skickat in anmälan i tjänsten.

Om du använder en pappersblankett för företagets etableringsanmälan, får du FO-numret inom ett par dagar efter att du lämnat in eller postat anmälan.

FO-numret specificerar företaget men ger inte någon information om vilka register företaget har antecknats i.

Numret består av 7 siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-1. Det finns inget särskilt handelsregister- eller stiftelseregisternummer.

Ett företag som har antecknats i handelsregistret, registret över mervärdesskatteskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret ska ange FO-numret i sina affärsbrev och blanketter.

Du kan kontrollera FO-numret i företagssökningen på ytj.fi. Tjänsten är avgiftsfri. Gå till företagssökningen på ytj.fi.

FO-numrets beständighet

FO-numret för en juridisk person, såsom ett bolag, är bestående under hela den tid då den juridiska personen är verksam. Om bolagsformen ändras på ett sätt som bestäms i lagen, förblir FO-numret oförändrat.

Om däremot ett öppet bolag eller ett aktiebolag fortsätter sin verksamhet som en enskild näringsidkare, ändras FO-numret.

Enskilda personers FO-nummer är personliga. Detta innebär att FO-numret ändras om en enskild näringsidkares näringsverksamhet överförs från en företagare till en annan. Likaså ändras FO-numret om ett bolag fortsätter en enskild näringsidkares verksamhet.

Gemensam anmälan till PRS och Skatteförvaltningen

Företag och sammanslutningar kan med en och samma anmälan lämna in sina uppgifter till både PRS och Skatteförvaltningen.

Du kan lämna in de vanligaste anmälningarna för de vanligaste företagsformerna i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi.

Om du använder en pappersblankett för din anmälan, skicka anmälan till den adress som anges på blanketten eller lämna in den i ett av Skatteförvaltningens serviceställen eller i PRS kundtjänst i Helsingfors (Sörnäs strandväg 13 C).

Även om anmälningsförfarandet är gemensamt, ger båda myndigheterna råd endast i de ärenden som gäller deras eget verksamhetsområde. Till exempel i ärenden angående mervärdesskatt är det alltså bäst att direkt kontakta Skatteförvaltningen.

Informationstjänst

De gemensamma anmälningarna förs in i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma företags- och organisationsdatasystem på ytj.fi, i vilket det lagras grunduppgifter om alla företag och sammanslutningar som antecknats i Skatteförvaltningens register och i handelsregistret och stiftelseregistret.

De viktigaste företagsuppgifterna är företagets

  • firma (företagsnamn)
  • företags- och organisationsnummer
  • adressuppgifter och andra kontaktuppgifter
  • företagsform och hemort
  • samt uppgift om det/de register hos PRS eller Skatteförvaltningen som företaget har antecknats i.

Se företagets grunduppgifter gratis i företagssökningen på ytj.fi. Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Om du behöver mer omfattande uppgifter ur handelsregistret, till exempel uppgift om styrelsens sammansättning, företagets verksamhetsområde eller aktiekapitalets storlek, får du dem via informationstjänsten Virre. Grunduppgifterna om företag är avgiftsfria. Övriga uppgifter kan du enkelt betala för med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Gå till Virre.


Utskriftsversion
Uppdaterad 27.08.2018