Gå direkt till innehållet
Valikko

Registreringens verkningar för företag

Registrering har en offentlighetsverkan och en rättsgrundande verkan för företaget. Registrering skyddar företagets firma (företagsnamn) i hela landet.

Offentlighetsverkan

Enligt 26 § i handelsregisterlagen ska uppgifter som enligt lagen har antecknats i handelsregistret och kungjorts på behörigt sätt anses ha kommit till tredje mans kännedom. Se handelsregisterlagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

En omständighet som har antecknats i handelsregistret och kungjorts på behörigt sätt anses alltså ha kommit till allmän kännedom. Detta är registeranteckningens positiva offentlighetsverkan.

Offentlighetsverkan är viktig för företagets verksamhet i praktiken. Uppgifterna i handelsregistret används för att kontrollera företagets bakgrundsinformation och avtalspartner. Utgångspunkten är att en utomstående person kan lita på att till exempel de personer som har antecknats i handelsregistret med rätt att företräda företaget verkligen har denna rätt.

Om mindre än 16 dagar har förflutit från kungörelsen, kan en omständighet i kungörelsen likväl inte åberopas gentemot tredje personer om de visar att de inte kan ha haft vetskap därom. Innan kungörandet skett, kan en omständighet som har antecknats eller borde ha antecknats i handelsregistret inte åberopas mot någon annan än den som visas ha haft vetskap därom. Detta är registeranteckningens negativa offentlighetsverkan.

Vi kungör uppgifterna samma dag som vi registrerar anmälan.

De anteckningar som vi gör i handelsregistret kungör vi i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av kungörelser i Virre.Öppnas i en ny flik

Rättsgrundande verkan

I vissa i lag bestämda situationer har registreringen också en rättsgrundande verkan. Detta innebär att en omständighet existerar eller förverkligas rättsligt först när den har antecknats i registret.

Till exempel aktiebolag och andelslag bildas genom registrering.

Exempel på andra situationer där registreringen har en rättsgrundande verkan i aktiebolag:

  • Ändring av aktiebolagets bolagsordning (t.ex. räkenskapsperiod, hemort eller firma, dvs. företagsnamn) träder i kraft först när den antecknas i registret.
  • Ökning och minskning av aktiekapitalet träder i kraft genom registrering.
  • Ändringar i det nominella beloppet eller bokföringsmässiga motvärdet träder i kraft genom registrering.

Företagsnamn skyddas genom registrering

Registrering skyddar företagets firma (företagsnamn) i hela landet. Läs mer om namnskydd.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.03.2022