Begäran om åtgärder vid lagstridig verksamhet

Upphovsrättsinnehavare, medlemmar i en kollektiv förvaltningsorganisation för upphovsrätt, användare av upphovsrätt eller en annan kollektiv förvaltningsorganisation får rikta en begäran om åtgärder till Patent- och registerstyrelsen (PRS) om de anser att den kollektiva förvaltningsorganisationens agerande strider mot bestämmelserna i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

I Finland finns det i dag sju kollektiva organisationer som förvaltar upphovsrätt eller närstående rättigheter:

  • Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry
  • Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry
  • Kopiosto ry
  • Audiovisual Producers Finland – APFI ry
  • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
  • Sanasto rf
  • Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö – Skådespelarnas Upphovsrättsorganisation Filmex ry.


PRS prövar begäran och kan lämna ett ärende om en kollektiv förvaltningsorganisations agerande eller försummelse utan prövning om

  • begäran om åtgärder är ogrundad
  • den kollektiva förvaltningsorganisationen har vidtagit åtgärder för att rätta till saken
  • organisationens agerande eller försummelse har endast ringa inverkan.

Vi kan också besluta att inte pröva ett ärende om det redan är under behandling vid en domstol eller vid Konkurrens- och konsumentverket.

PRS kan ge en anmärkning eller en varning till en kollektiv förvaltningsorganisation som bryter mot lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Anmärkningen kan ges muntligen eller skriftligen, medan varningen ges skriftligen.

PRS ålägger en kollektiv förvaltningsorganisation att avhjälpa sitt fel eller sin försummelse inom en skälig tid.

Skicka begäran om åtgärder per e-post till registratur(at)prh.fi.

Begäranden om åtgärder som lämnats in till PRS enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt är i regel offentliga med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Lämna in din begäran antingen på svenska eller på finska.

För ytterligare information kontakta vår tillsynsjurist, tfn 029 509 5327.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.06.2019