Stiftelsetillsynens avgöranden

Tillsynen över stiftelser koncentrerar sig på att följa stiftelselagen och stiftelsens stadgar. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan på eget initiativ eller utifrån tillsynsbegäran vidta tillsynsåtgärder. Information om ett pågående tillsynsärende är en officiell diarieuppgift som är tillgänglig i stiftelseregistret och i informationstjänsten Virre.

Ett tillsynsärende som PRS tillsyns- och lagenhet har tagit upp till behandling avslutas vanligen med att ett tillsyns-PM upprättas eller ett tillsynsbeslut fattas. I vissa fall överförs ärendet till domstolsbehandling.

Om skyldigheter eller förbud föreskrivs för stiftelsen, fattas i ärendet ett beslut till vilket en besvärsanvisning bifogas. Det är möjligt att överklaga besluten till förvaltningsdomstolen inom 30 dagar. Om det anses att ärendet inte ger anledning till ytterligare åtgärder, upprättas ett tillsyns-PM som inte kan överklagas.

Både tillsyns-PM och -beslut är offentliga handlingar som kan beställas från valvonta@prh.fi. Övriga till ärendet anknutna handlingar är inte offentliga.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.04.2020