Undersökningar och anmälan om en revisors verksamhet

Hur övervakas revisorer?

Patent- och registerstyrelsen (PRS) övervakar att revisorerna i sitt arbete följer revisionslagen, de bestämmelser som har utfärdats med stöd av den samt lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. PRS är behörig att utöva tillsyn över all verksamhet som bedrivs av revisorer och revisionssammanslutningar i egenskap av revisor.

PRS övervakar revisorernas verksamhet på förhand genom kvalitetsgranskningar och i efterhand som undersökningsärenden i enskilda fall. PRS kan pröva en revisors verksamhet på grund av en anmälan eller annan kontakt, eller på eget initiativ om PRS anser att det finns skäl att reda ut om en revisor har agerat enligt lagen.

Behandling av undersökningsärenden

En efterhandsundersökning riktas mot revisionssammanslutningens och/eller revisorns förfarande. PRS revisionstillsyn undersöker i efterhand om en revisor i ett enskilt fall har följt revisionslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. PRS har rätt att för tillsynen få uppgifter av revisorn, andra myndigheter och i vissa fall även av privatpersoner.

Revisionsprocessens vederbörlighet

Ibland framgår fakta först med tiden och bestämmelserna förändras. När PRS avgör ett undersökningsärende, beaktar den de omständigheter som revisorn hade eller borde ha haft kännedom om vid revisionen. De omständigheter som revisorn inte har haft eller inte kan ha haft kännedom om påverkar inte revisionstillsynens avgörande. Den centrala frågan i undersökningen är om revisionsprocessen har blivit utförd enligt kraven.

Avgöranden om påföljder

Om PRS anser att det utifrån föredragandens redogörelse är uppenbart att revisorn har agerat mot revisionslagen eller god revisionssed, kommer ärendet till PRS revisionsnämnd för avgörande. PRS revisionsnämnd bestämmer om eventuella påföljder, som är:

  • anmärkning
  • varning
  • återkallande av godkännande
  • tidsbundet förbud att verka som revisor
  • förbud att verka som medlem i en revisionssammanslutnings förvaltningsorgan och
  • påföljdsavgift.

Revisionsnämndens lagakraftvunna beslut är i princip offentliga och kan läsas i sin helhet på PRS webbplats. Gå till avgöranden.

Behörighetens omfattning

Granskningen riktas endast mot om en revisor har agerat enligt lagen och god revisionssed. PRS revisionstillsyn kan varken ta ställning till de rättigheter eller plikter som ett företag som är föremål för granskning eller anmälaren har, utan revisionstillsynens uppgift är att ta ställning till revisorernas verksamhet.

PRS kan till exempel inte:

  • begära en revisor att ändra på revisionsberättelsen eller att utföra revision på nytt.
  • kan påföra skadestånd eller ta ställning till det klandervärda i ansvarspersonernas verksamhet.
  • kan ta ställning till revisionsarvodets belopp eller dess skälighet.
  • bedömer eller tar ställning till på vilket sätt styrelseledamöter, verkställande direktör eller disponent i företag som revisionen omfattar har bedrivits sin verksamhet.

I dessa frågor är PRS obehörig.

Avgöranden har vägledande betydelse

Revisionsnämndens avgöranden är tolkningar om vad god revisionssed kräver. Avgörandena har en vägledande betydelse. Vid läsning av avgöranden ska man beakta de individuella revisionsförhållandena i vart och ett fall.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.10.2021